Allmänna bidrag 2017

Februariansökan (1-28.2.2017)
För organisationer som verkar enligt skolårets läsår och privatpersoner (för projekt som genomförs hösten 2017 eller våren 2018)

Vem kan söka bidrag?

 • Organisationer
  • kommun/stad (daghem, förskola, eftis, grundskola, gymnasium, bibliotek eller annan enhet)
  • registrerad förening som verkar enligt skolårets läsår (t.ex. hem- och skolaföreningar, föräldraföreningar, alumnföreningar)
 • Privatpersoner
  • lärare (även lärare som undervisar svenska i finskspråkiga skolor)
  • barnträdgårdslärare (även övrig personal på daghem, förskola och efis)
  • bibliotekarier
  • kulturarbetare (inom musik, teater, konst eller litteratur)

Notera

 • Även bolag (t.ex. privata daghem) kan erhålla bidrag. 
 • Gruppansökningar tas inte emot. Om flera privatpersoner ansöker för samma ändamål, ansöker varje deltagare om sin delsumma av projektets totala ansökningssumma. Meddela i ansökan vilka personer som tillhör gruppen.
 • Privatpersoner beviljas inte bidrag två år i rad.
 • Anskaffning av digital- eller övrig teknisk utrustning understöds inte. Inte heller anskaffningar för skol- eller daghemsgårdar.
 • SFV beviljar inte bidrag för lägerskolor eller klassresor (med undantag för resor inom ramen för tyngdpunktsområdena beskrivna nedan).
 • Enskilda idrottsföreningar ansöker om bidrag från Finlands svenska idrott rf, till vilken SFV årligen beviljar ett blockbidrag. 
 • Studiestipendier ansöks från Svenska studiefonden i februari.
 • SFV:s bidrag riktas till Finlands svenskspråkiga befolkning men också till övriga som önskar främja det svenska språket i Finland.

Kriterier 2017 för februariansökan (1-28.2.2017)

Tyngdpunktsområden                            

SFV satsar på innovativa projekt inom nedanstående områden:

 • Svenskspråkig utbildning. Projekt i syfte att stärka den svenskspråkiga utbildningen i Finland med målsättning att höja kvaliteten i skolorna och daghemmen.  
  • läs– och skrivfärdighet
  • muntlig uttrycksförmåga
  • studiebesök till företag och organisationer inom Finland eller Norden
  • övriga kvalitetshöjande projekt
 • Finlandssvensk identitet. Projekt i syfte att förmedla eller stärka den finlandssvenska identiteten eller kulturen.
 • Samarbete över språkgränser. Projekt i syfte att höja värdet av att kunna svenska och därigenom även öka förståelsen för olika språkgrupper eller kulturer.
  • samarbete genom tvåspråkigt projekt, gärna med nordisk koppling
  • projekt som stärker det svenska språket hos svenskt-finskt tvåspråkiga
  • projekt som stärker det finska språket hos enspråkigt svenska
  • projekt som befrämjar integration på svenska
 • 100-årsjubileet av Finlands självständighet 2017. Gärna tvåspråkiga projekt inom kultur och bildning med anknytning till Finland 100 år. Projektet behöver inte vara godkänt av statsrådets kansli för Finland 100 år-programmet.

Övriga ändamål

 • fortbildning (kurs, mässa)
 • auskultering (avsedd för ämneslärare som avlägger sin praktik vid annan ort än sin hemort)
 • litteraturanskaffning
 • evenemang inom bildning eller kultur (musik prioriteras framom teater)
 • verksamhetsbidrag (avsett för daghem, förskola och eftis inom den privata sektorn, förbund, svenskspråkig skola eller svenskspråkigt daghem på finskspråkig ort, eller språkbad på svenska)
 • bokprojekt


Läs gärna våra Frågor och svar om SFV:s webbtjänst för ansökningar

Har du fler frågor?: stipendier@sfv.fi eller SFV:s kansli, tfn 040-533 17 10.


Septemberansökan (1-30.9.2016) 
För organisationer som verkar enligt kalenderår  (för projekt som genomförs verksamhetsåret 2017)