SFV:s februariansökan: 387 st mottagare beviljas bidrag.

24.04.2017 kl. 15:37
Svenska folkskolans vänner offentliggjorde idag de beviljade bidragen från föreningens februariansökan 2017.

Av totalt 757 sökande beviljades 225 organisationer och 162 privatpersoner bidrag. SFV har två ansökningsomgångar, en i februari, och en i september.  

I år syns även 100-årsfirandet av republiken Finland bland bidragen. Andra viktiga tyngdpunktsområden har varit samarbete över språkgränserna och integrering.
Föräldraföreningen vid Vindängens skola i Esbo erhöll bidrag för att erbjuda eleverna i årskurs 1-6 en ämneshelhet, vars syfte är att ge eleverna förståelse och känsla för sin finländska identitet. Ämneshelheten byggs upp genom samarbete inom hela skolans kollegium och med andra aktörer som skolan valt ut, t.ex. invånarna i skolans grannhus, Seniorhuset Folkhälsan i Esbo, och stadsbiblioteket i Hagalund. Utöver detta planeras utflykter till historiskt viktiga och närbelägna områden. 
Solf skola i Korsholm beviljades bidrag för ett projekt där Finlands 100 år behandlas mångvetenskapligt i samtliga årskurser 1-6. Det är fråga om en helhetsskapande undervisning där temat studeras i flera läroämnen samtidigt, och som genomsyrar undervisningen hela höstterminen 2017. Projektet utmynnar i en självständighetsfest i december.
Winellska skolan i Kyrkslätt fick bidrag för att årskursvis planera och genomföra ett kompetenshöjande uppdrag eller projekt som är kopplat till landets självständighet. Projektet kommer att pågå under hela läsåret i årskurserna 1-6 och under två fenomenveckor i årskurserna 7-9. Syftet är att samarbeta över årskurs- och språkgränser genom att öva samarbetsfärdigheter i grupp. Elevernas intressen och styrkor sållas fram och både elever och lärare blir medvetna om hur beroende ett resultat är av allas insatser.

Samarbete över språkgränser
Ett av SFV:s tyngdpunktsområden i bidragsutdelningen är samarbete över språkgränser.  Denna vår stöds bland annat ett projekt som Niittylahden koulu i Joensuu och Norra Korsholms skola i Korsholm genomför, och som är en fortsättning på ett samarbete som inleddes för två år sedan. Målsättningen är att med besök väcka och stärka intresset för den andra språkgruppens kulturtraditioner och språk och att motivera eleverna att använda det andra inhemska språket och ta sig an språkundervisningen i skolan. I båda skolorna ordnas aktiviteter som tangerar den andra språkgruppens kulturtraditioner inom konst, musik och drama. Även digitala hjälpmedel kommer att används.

Svenskspråkig integrering
SFV stöder integrering på svenska med ett bidrag på till Borgå folkakademi i Borgå, vilket skall stärka den svenskspråkiga integreringen bland invandrare.  Borgå folkakademi har redan i flera år gett undervisning i svenska för invandrare, både i form av nybörjar- och fortsättningskurser. Utbildningen har skett som fri bildning och erbjudits kostnadsfritt åt invandrarna. 

Bidrag till bibliotek
SFV vill också stöda och stärka det svenska språket bland tvåspråkiga individer, och SFV stöder därför Vasa stadsbiblioteks läsprojekt Läspulsen - Lukupulssi.
Det treåriga projektet skall främja barns och ungas läsning genom att kartlägga och sprida kunskap och arbetssätt för läsfrämjande i Österbotten, och öka kompetensen inom området. Målgruppen är barn och unga i åldern 0–16. Projekt beaktar även invandrares behov. 

 


Läs om februariansökans utdelning i detalj under Redovisning.