SFV:s understödsförening höll årsmöte

22.03.2018 kl. 14:45
Understödsföreningen stödde SFV r.f. med 55 000 euro år 2017. Stödet öronmärktes för studiestipendier.

Svenska folkskolans vänners understödsförening r.f. höll sitt årsmöte den 22 mars 2018 kl. 14 på SFV:s kansli i Helsingfors.

Årsmötet återvalde styrelseordförande Matts Granö, som stod i tur att avgå. Årsmötet återvalde även styrelsemedlemmarna Johan Aura och Camilla Nordblad, som stod i tur att avgå. Övriga medlemmar i styrelsen är Lars Nyström och Bernt Morelius.

Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2018 till 15 euro.

Årsmöte
Understödsföreningens årsmöte leddes av Håkan Mattlin.

I verksamhetsöversikten konstaterade Johan Aura att föreningens ändamål enligt stadgarna är "att sammanföra den finlandssvenska befolkningen till gemensamma insatser för att främja det mångskiftande och betydelsefulla bildningsarbete som föreningen Svenska folkskolans vänner r.f. utför till förmån för skolor, barnträdgårdar, bibliotek och ungdomens yrkesutbildning". Understödsföreningen stödde år 2017 Svenska folkskolans vänner r.f. med 55 000 euro. Stödet var vikt för stipendier till studerande.

Under övriga ärenden berättade SFV r.f:s ordförande Wivan Nygård-Fagerudd att den motion som inkom till understödsföreningens årsmöte året innan, har tagits upp och behandlats i båda föreningarna. SFV r.f:s styrelse har tillsatt en stadgearbetsgrupp som har till uppgift att granska SFV r.f:s och Svenska folkskolans vänners understödsförenings stadgar och komma med förslag till uppdatering av dem. Till uppgiften hör också att granska avtalet om arbetsfördelningen mellan föreningarna. Arbetsgruppen strävar efter att komma med ett förslag till SFV r.f:s styrelse inom september 2018.