68386.jpg

SFV fick nya stadgar, Fredrik Hertzberg ny styrelseledamot

21.03.2019 kl. 16:29
På Svenska folkskolans vänner rf:s årsmöte torsdagen den 21 mars godkändes förslaget till nya stadgar. Årsmötet valde filosofie doktor Fredrik Hertzberg till ny styrelseledamot.


– Som jag förstår uppdraget handlar det om att på bred front stödja bildning och kultur på svenska i Finland, och att tillsammans med andra dryfta formerna för stödjandet. Jag föreställer mig det som ett slags fortlöpande strävan efter orientering och insats på ett föränderligt fält i en föränderlig värld, säger Fredrik Hertzberg om uppdraget.

Fredrik Hertzberg

Fredrik Hertzberg är ny ledamot i styrelsen för Svenska folkskolans vänner rf. Foto: Antti Pokela/SLS

I tur att avgå var filosofie magister Stig-Björn Nyberg, bildningsdirektör Heidi Backman och juris magister Jan-Erik Stenman. Heidi Backman och Jan-Erik Stenman ställde upp för omval, och omvaldes. Stig-Björn Nyberg kunde inte omväljas på grund av åldersklausulen i styrelsens arbetsordning. Filosofie doktor Fredrik Hertzberg valdes in som ny styrelseledamot.

De övriga ledamöterna i SFV:s styrelse är musikmagister Wivan Nygård-Fagerudd, filosofie magister Pia Österman, filosofie magister Joakim Bonns, filosofie doktor Åsa Lindberg, direktör Gun Oker-Blom, samt kulturjournalist Gustaf Widén.
 
I tur att avgå i förvaltningsrådet var politices magister Kim Lindström, som inte kunde omväljas på grund av åldersklausulen. Årsmötet valde portföljförvaltare och chef för ansvarsfull placering Magdalena Lönnroth som ny ledamot. De övriga ledamöterna  i förvaltningsrådet är diplomekonom Peter Storsjö och vicehäradshövding Jarl Sved. Förvaltningsrådet är ett rådgivande organ.

Nya stadgar

Årsmötet godkände nya stadgar för Svenska folkskolans vänner rf. De tidigare stadgarna var från år 1971. De största förändringarna är att stadgarna har moderniserats för att motsvara gällande lagstiftning, samtidigt har språket gjorts tidsenligt. Enligt de nya stadgarna väljs SFV:s kapitalförvaltningsråd (tidigare förvaltningsrådet) av styrelsen och inte av årsmötet. 

– Det är en historisk dag och resultatet av två års grundligt arbete. Ledstjärnan i förnyelsearbetet har varit en fullständig trohet mot föreningens syften, så som de formulerats i tidigare stadgar. Jag tror våra föregångare hade varit nöjda och känt igen sig, SFV fortsätter att främja det de såg som viktigt: bildning och kultur på svenska i Finland, säger styrelseordförande Wivan Nygård-Fagerudd om förnyelsen.

Under SFV:s konstituerande styrelsemöte den 21 mars kl. 16 återvaldes musikmagister Wivan Nygård-Fagerudd till ordförande. Kulturjournalist Gustaf Widén valdes till vice ordförande för föreningen. I kraft av de nya stadgarna valde styrelsen att utöka antalet ledamöter i kapitalförvaltningsrådet till fyra ledamöter. Diplomingenjören och ekonomie magistern Erik Palmén valdes in som ny ledamot.

SFV-året 2018

SFV är en allmännyttig förening som främjar utbildning, kultur och fri bildning på svenska i Finland. Vid utgången av 2018 var det totala antalet medlemmar i SFV och SFV:s understödsförening 7 696 medlemmar.
 
Resultatet i bokslutet 2018 visar ett överskott på drygt 2 miljoner euro. Under 2018 grundades tre nya fonder: Ulla Birgitta Carpelans minnesfond, Harry Carpelans minnesfond och Anita och Helge Waselius fond.
 
I oktober 2018 lanserade SFV en ny struktur för bidragsutdelningen. Verksamheten är numera indelad i fyra sektorer: utbildning, kultur och bibliotek, fri bildning och SFV:s studiecentral. Varje sektor har fokusområden som tagits fram i samråd med branschexperter. I december 2018 införde SFV löpande ansökningstid för bidrag. 

SFV:s verksamhetsberättelse och bokslut 

SFV fokuserade på att stärka utbildningen

SFV delade ut 3,25 miljoner euro som bidrag, pris och stipendier. Under de allmänna ansökningsperioderna i februari och september tog SFV emot totalt 951 bidragsansökningar. Av de utbetalda bidragen gick 63 procent till skolor. Bland de största bidragen kan nämnas Axxell Utbildning Ab, som fick 700 000 euro för verksamheten. Yrkeshögskolorna Novia och Arcada fick 300 000 euro respektive 200 000 euro till medelinsamlingarna. Syftet är att säkerställa högklassig yrkes- och yrkeshögskoleutbildning även i framtiden.
 
I tillägg till utdelningen uppgick SFV:s egna kultur- och bildningsverksamhet till cirka 1,5 miljoner euro.
 
Se hela listan på beviljade bidrag, pris och stipendier 2018

Läs de nya stadgarna för SFV