71482.jpg

Huset måste vara i skick

16.12.2019 kl. 09:58
Det finns en direkt koppling mellan god förvaltning och vårt nya, löpande ansökningssystem. Till god förvaltning hör nämligen i högsta grad att de resurser vi delar ut verkligen åstadkommer något, skriver Johan Aura i ledaren i årets sista nummer av SFV-magasinet.

För ett år sedan införde vi en löpande ansökningstid för SFV:s bidrag. Samtidigt införde vi en princip där alla utbetalade bidrag skall falla inom ramarna för de fokusområden vi definierat, det vill säga utmaningar som vi med fakta på hand vet att berör finlandssvenskarna just nu.

Det nya systemet är en milstolpe på en lång vandring för SFV. En vandring som egentligen inleddes redan år 2010, då Per-Edvin Persson valdes till ordförande för SFV, och som fortsatt under Wivan Nygård­-Fagerudds ordförandeskap. Det är ett långsiktigt strategiskt arbete gällande föreningens framtid och en professio­nalisering av verksamheten.

Den akuta orsaken till förnyelsearbetet år 2010 var SFV:s drastiskt försämrade räkenskaper, som accentuerades av den globala finansiella krisen 2008. Då jag tillträdde som kanslichef år 2011 var vi i många år tvungna att bokföra och redovisa negativa resultat. Minusresultaten berodde dels på grund av – i efterhand sett – allt för stora åtaganden under de goda åren, dels på grund av en allt för stor andel svagt avkastande fastigheter i förmögenhetsmassan.

Många verksamheter som SFV drivit och bekostat fick därefter hitta nya hem, och gällande förmögenheten gjordes strategiska omplaceringar så att förhållandet mellan fastigheter och värdepapper kom i balans. Första gången SFV åter visade ett positivt resultat var år 2016, för verksamhetsåret 2015.

För en förening som SFV, som enligt sin syftesparagraf skall främja svenskt bildningsarbete i Finland, är den ekonomiska förvaltningens ledstjärna att genom god avkastning på den ackumulerade förmögenheten säkra en jämn och trygg utdelning till bidragsmottagare – även under sämre konjunkturer. Vissa ekonomer påstår visserligen idag – precis som förra gången, och gången innan – att ”den här gången är det annorlunda”. Men sämre konjunkturer kommer med all säkerhet förr eller senare. Och då skall huset vara i skick.

Det finns också en direkt koppling mellan god förvaltning och vårt nya, löpande ansökningssystem. Till god förvaltning hör nämligen i högsta grad att de resurser vi delar ut verkligen åstadkommer något. Det är därför vår verksamhet är indelad i sektorer. Det är därför vi har slagit fast fokusområden. Det är därför vi har många, och svåra frågor i vårt ansökningsformulär.


Texten ingår i SFV-magasinet 4-19