SFV:s kursverksamhet
SFV:s utfdelning

Medaljregn på SFV:s vår- och utdelningsfest

29.03.2017 kl. 09:02
SFV:s pris, medaljer och vistelsesstipendier delades traditionsenligt ut på vår- och utdelningsfesten i SFV-huset G18 på onsdagen. I år avslöjades även vinnaren av Caj Ehrstedts pris, SFV:s sångtävling som återkommer vart tredje år.
 

Nomineringen till prisen och medaljerna var även denna gång helt öppen – allmänheten kunde nominera kandidater under december månad, varefter priskommittéerna tog vid och gjorde ett grannlaga arbete med att utse mottagarna. 
SFV har inalles fyra stora pris, men alla delas inte ut årligen – på onsdagen delades ut tre pris. 

Folkbildningspriset instiftades 1942 på initiativ av skolrådet John Österholm. Prissumman är femtontusen euro. Folkbildningspriset 2017 gick till Professor Göran Djupsund.

Han har sedan mitten av 1970-talet varit knuten till Åbo Akademi och disputerade 1981 med avhandlingen “Illusionen om planering: en studie i kommunplaneringens konsekvenser”. I finlandssvenska medier är Göran Djupsund sedan länge en institution som samhällsanalytiker, alltid redo att med slagkraftiga formuleringar blixtbelysa plotiken. Han profilerat sig som valkommentator framför allt i radio och TV, där hans briljanta sammanfattningar ofta gjort valvakorna till intellektuell underhållning på hög nivå. Hans kommentarer till dagspolitiken förenar akademisk stringens med ett i sann mening folkbildande uttryckssätt; han har en ovanlig förmåga att förklara komplexa frågor utan att förenkla. Som samhällsdebattör väljer han gärna nya, överraskande synvinklar.

SFV:s Kulturpris utdelas ur ur Signe och Ane Gyllenbergs fond, instiftad år 1965 av kommerserådet Ane Gyllenberg. Priset ges enligt statuterna ”för väl utförd gärning Finlands svenska kultur till fromma”. Prisets storlek är femtontusen euro. Kulturpriset 2017 går till Marit Berndtson, som i över tjugo års tid arbetat som administrativ chef på Wasa Teater. Marits brinnande teaterintresse och stora kärlek till konsten och kulturen har lagt grunden för den konstnärligt högklassiga teater som Wasa Teater är idag. Marits kunskaper och engagemang kommer också andra finlandssvenska och även finska teatrar till godo. 


Marit har arbetat för en tillgänglig och öppen teater, bland annat genom att satsa på barn och ungdomar och också mera åsidosatta publikgrupper, i en tid då teatrar gärna satsar på säkra kort. Marit är även aktiv på det nationella planet, institutionsteatrarna till fromma. Åren 2014–2016 koordinerade Marit Berndtson ett stort samarbetsprojekt; Sylvi, med fyra andra finländska teatrar och riksteatern från Sverige. Hon har sett teaterchefer komma och gå, och med sitt gedigna teaterkunnande stått för kontinuitet. Marit Berndtson är i ordets sanna betydelse en eldsjäl och en humanismens förkämpe. 

Christoffer Grönholms pris instiftades av SFV:s styrelse år 2012, och skall tilldelas en lärare som undervisar i svenska vid en finskspråkig läroinrättning. Prissumman är tiotusen euro. Christoffer Grönholms pris år 2017 gick till Sinikka Lahtinen, professor i nordiska språk vid institutionen för språk-och översättningsvetenskap vid Åbo universitet.

Hennes specialområde är svenska som andra språk. Sinikka är själv finskspråkig, och disputerade med en avhandling om inlärarsvenska vid Jyväskylä universitet 1988. Hon har en lång bakgrund som lärare i svenska för finskspråkiga på universitetsnivå. Hon är därtill en av de ledande forskarna i svenska som andraspråk i Finland idag. 
Sinikka är en starkt engagerad lärare som är mycket omtyckt bland både studenter och kolleger. Hon gör en stor gärning som utbildare av svensklärare till de finska skolorna.

Folkbildningsmedaljen, som delats ut sedan SFV:s 80-årsjubileum år 1962, och skall tillfalla en eldsjäl som spridit kunskap och bildning genom ett ideellt engagemang på svenska. Till medaljen hör en prissumma på 2500 euro.
En Folkbildningsmedalj tillfaller Henry Forssell, grafisk formgivare, Helsingfors. 
Sedan 1975 har Henry Forssell i 95 utställningar presenterat vår kultur som visuella helheter, där samspelet mellan yta och djup gestaltats på ett nyskapande sätt. Det är ett prisma av skärgård, sjöfart och maritimt liv, hamnar och båtar, lotsar, smugglare och seglare, jakt, fiske, hantverk och matkultur, fornfynd och krigshistoria – som gestaltas. Det här sker i såväl planering som formgivning av olika trycksaker, även i internationella sammanhang. 
Skärgårdsmuseet i Pernå som han var med om att skapa år 1985 är den outsinliga inspirationskällan. Hans verk är också ett försvar för marginella livsformer i hotade natur- och kulturmiljöer.

SFV ger i år en folkbildningsmedalj till Eva-Maria Strömsholm, pedagogie och politices magister med utvecklingspsykologi som huvudämne, i Vasa. 
Eva har varit en eldsjäl i frivilligarbete mot cancer. Hon har bland annat grundat Finlandssvenska Cancergruppen, som är ett virtuellt kamratstödnätverk i Facebook för finlandssvenska cancerpatienter. Eva-Maria har ordnat välgörenhetsloppet “Spring för livet”, där deltagaravgiften gick till barnens hemsjukhus, och i fem år har hon också ordnat mjukdjursinsamlingar till sjuka barn på barnavdelningen. Djuren fick barnen sedan ta med sig hem. Eva-Maria Strömsholm har med uppfinningsrikedom engagerat sig för utsatta grupper. 

Den tredje Folkbildningsmedaljen år 2017 går till Jan Sundberg, Grankulla, professor vid institutionen för politik och ekonomi, Helsingfors universitet.
Jan Sundberg inledde sin fritidsvistelse i Rosala 2001 och redan samma år startade han tillsammans med skolans rektor en sommarfotbollsskola för traktens barn och ungdom. Han var med och bildade Rosala Byaråd år 2002, och var en av initiativtagarna till Hustomten i Hitis 2003, vars uppgift är att bistå servicehemmet Solglimten. År 2003 utkom första numret av tidningen RoHit, vars grundare och chefredaktör Sundberg är. Hälften av tidningens vinst delas årligen ut till olika aktiviteter över hela Hitis skärgård, resten går till utgivningen av nästa års nummer och andra välgörande ändamål i närregionen. Sundberg är även ordförande för Kulturfonden Finland-Norge, och jobbar för att få den finskspråkiga befolkningen att inse värdet av att lära sig skandinaviska språk.

Den fjärde Folkbildningsmedaljen år 2017 går till Håkan Wikman, musikmagister, Vanda. 
Håkan Wikman har som musiker och kördirigent gjort stora insatser för musiklivet. Under flera decennier har han i Vanda såväl som i Helsingfors och Esbo mångsidigt främjat allsången, även i sin kantorsgärning. Som kurator för Helsingfors sång- och musikförbunds jubileumsår 2017 har han tagit en aktiv roll för att förnya upplägget vid kvällarna på roddstadion, och är den centrala kraften i Gammelstadens Ungdomsförenings nyetablerade allsångsevenemang på Berghyddan. 
Håkan Wikman har både insikten och kunnandet när det gäller att använda sig av sociala medier, och han medverkar även personligen till att evenemang och satsningar förses med adekvata tryckalster. 

Den femte och sista Folkbildningsmedaljen år 2017 går till Karolina Zilliacus, bibliotekschef i Pargas. 
Karolina Zilliacus har imponerande förtjänster i utvecklandet av bibliotek. Hennes livsverk är också en livsstil och hennes engagemang för biblioteksarbetet har varit framgångsrikt på många sätt. Biblioteksnätverket Blanka i Åbolands skärgård är ett litet och innovativt nätverk som tack vare Karolina Zilliacus vuxit sig enastående och framgångsrikt. Hon betonar speciellt betydelsen av mediekompetens och tillgången till mångsidig barn- och ungdomslitteratur. Med sitt ordförandeskap i Finlandssvenska biblioteksföreningen främjar hon bildning på flera fronter i hela Svenskfinland. Hon är en inspirerande person, som alltid är beredd att stödja och uppmuntra. 


Eva-Maria Strömsholm kunde inte närvara vid utdelningen.

Hagforsmedaljen delades ut första gången vid SFV:s hundraårsjubileum år 1982. Hagforsmedaljen ges som erkänsla för förtjänstfull gärning till förmån för den svenska kulturen och det svenska språket i Finland. Även till den medaljen hör en prissumma på 2500 euro, och i år har vi fem medaljörer, som jag kallar upp i alfabetisk ordning.

Den första Hagforsmedaljen år 2017 tilldelas Peter Båsk, Verksamhetsledare emeritus för Stundars r.f. i Solf.
Verksamhetsledaren och stiftande medlemmen i föreningen Stundars r.f., museiintendenten Peter Båsk, är en idérik och dynamisk person som har utvecklat Stundars från en aktiv hembygdsförening till en professionell kulturinstitution. Peter har på ett synnerligen balanserat sätt kombinerat stora visioner med handfast förverkligande, talkokrafter med professionell sakkunskap, samt hembygdskänsla och lokalt engagemang med utåtriktad museiverksamhet.

En Hagforsmedalj tilldelas filosofie magister Ylva Forsblom-Nyberg, språkvårdare från Helsingfors. 
Ylva Forsblom-Nyberg har gjort betydande insatser för den svenska språkvården i Finland. Hon har bland annat verkat som konsult och stöd för journalister och som översättare, och varit en klippa i mediebranschens forum Mediespråk. Från 2008 till 2016 var hon anställd av Svensk presstjänst som språkstöd i projektet Språkörat med ansvar för språkvården på de finlandssvenska mediehusen. Hon är Korresponderande ledamot i Hugo Bergroth-sällskapet. Hon fortsätter som pensionär att som frilansande språkvårdare vårda om vårt språk, och hon ger fortsättningsvis värdefulla råd i språkfrågor.

Hagforsmedaljen tilldelas Karin Ihalainen, rektor och klasslärare i Svenska skolan i Lahtis. 
Karin Ihalainen initierade svenska läsklubbar på biblioteket i Lahtis i början av 1990-talet, år 2003 etablerades det svenska dagiset, och slutligen den svenska skolan i Lahtis år 2006. Under Karins passionerade ledning lades grundstenen i det politiska beslutsfattandet för en etablering av Svenska gården i Lahtis – en finlandssvensk kulturell knutpunkt och ett stadigt brofäste för samarbete över språkgränserna. 
Karin har ett varmt och människonära närmande till alla som berörs av verksamheten i skolan. Hon engagerar sig i såväl individuella elevers inlärning, skolans administration som de behov och utmaningar som svensk- och tvåspråkiga familjer möter i Lahtis.

En Hagforsmedalj tilldelas Hanna Lehti-Eklund, Esbo, professor, prefekt i nordiska språk vid finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet. 
Hanna Lehti-Eklund hyser ett brinnande intresse för språkhistoria, grammatik, samtalsanalys, tvåspråkighet och språkinlärning, något som står i fokus även i hennes värv som professor. Hon var projektledare för projektet Svenska i toppen vid Helsingfors universitet 2008–2011. Som forskare är Hanna Lehti-Eklund vidsynt och skarp i tanken, som lärare och handledare är hon stödjande och uppmuntrande. I en tid där universiteten lever i en stor turbulens med minskade resurser och ökande krav arbetar Hanna idogt för att studenter och anställda ska känna glädje och iver att arbeta professionellt med det svenska språket.

Den sista Hagforsmedaljen år 2017 tilldelas ekonomiemagister Leena Raitanen, rektor vid Medboragarinstitutet i Mariehamn. 
Leena Raitanen har genom sitt arbete lyft Medis Mariehamn till en kvalitativ fortbildnings- och folkbildningsinstitution. Med finska som modersmål har hon engagerat tjänat på svenska och varit det svenska språkets “fanbärare”. Genom de berömda svenskbadskurser som arrangerats i Medis regi har hon även medverkat till att öka kunskaperna i svenska i den finska riksdagen och regeringen. Hon är en tjänsteman som utöver det förväntade och i det tysta engagerat sig för fortbildning och kultur.   

Svensklärarprisen

SFV har sedan år 2003 tillsammans med Svensklärarna i Finland r.f. delat ut pris till svensklärare i de finskspråkiga skolorna. Mottagarna är nominerade av medlemmarna i Svensklärarna i Finland, och i priskommittén satt ordföranden för Svensklärarna i Finland, Satu Pessi, och viceordförande Seija Westerholm. 
Minna Aalto, från Kuopion Lyseon lukio, i Kuopio.
Minna Aaltos inspirerande grepp entusiasmerar eleverna att lära sig svenska. I Kuopio gymnasium syns detta så, att över hälften av eleverna framgångsrikt skriver svenska i studentskrivningarna. Hon använder mångsidiga pedagogiska metoder och är inte rädd för att pröva på nytt – men hon håller ändå hela tiden eleven och inlärningen i fokus. Minna Aalto är också alltid beredd att dela med sig av sina erfarenheter med sina kolleger - oberoende ämne. Åtta gånger har hon medarrangerat en lägerskola på Gotland, med skolbesök i Wisbygymnasiet. Hon arrangerar även årligen ett Luciatåg i Kuopion Lyseo, och är verksam i Kuopios Pohjola-Norden-förening, som bland annat ordnar språkkurser för Kuopios gymnasielever i vänstaden Jönköping.
Iliana Gädda, från Kirkkoharjun koulu i Kyrkslätt.    
Iliana arbetar som språkbadslärare, och har under 2015 och 2016 deltagit i ett statligt projekt för språkbadsskolans utveckling och trots ett heltidsjobb gjort en mängd extra med sina elever och samarbetat med den svenska skolan. Iliana undervisar klasserna 7-9; att arbeta med tonåringar är krävande och intensivt redan på deras eget modersmål. Hon har en imponerande förmåga att vända svårigheter till utmaningar och ta in nya metoder i sitt arbete.
Pauliina Järvelä, Tiirismaan lukio, i Lahtis.
Pauliina är en av de åtta svensklärarna i DigSkriv-projekt som började på hösten 2016. Syftet med projektet är att utveckla digitalt skrivande. Hon är en inspirerande och skicklig pedagog som alltid gör sitt yttersta för att få sina elever att prestera så bra som möjligt. Hon är en av de främsta lärarna som jobbar med Pekka Peuras individuella inlärningssystem, där var och en får studera i sin egen takt och på sin egen nivå. Hennes ansträngningar har fått eleverna att bli motiverade att lära sig svenska, och hennes studenter har uppvisat utmärkta resultat i studentskrivningarna.
Päivi Kiviruusu, från Sammon koulu, i Tammerfors.
Lektor Päivi Kiviruusu har länge undervisat i svenska i Sammon yläkoulu. Hon är en inspirerande och krävande lärare, vars undervisningsmetoder motiverar även pojkarna. Päivi förmedlar sina elever ett levande vardagsspråk och visar dem att man också med lite klenare språkkunskaper kan klara sig, bara man tror på sig själv. Päivi har varit med i projektet SpråkKimppa läsåret 2015–2016, där alla involverade anser att det är bra att bekanta sig med annan språkgrupp, och lära sig språk också utanför skolan.
Anna-Liisa Lehtinen, Högstadiet och gymnasiet i Lahden yhteiskoulu, , Lahtis.
Anna-Liisa Lehtinen är en utåtriktad och inspirerande språklärare som regelbundet vill uppdatera sina kunskaper för att bättre kunna motivera elever på högstadiet att studera språk. Att prata svenska på lektioner är en hederssak för henne. Hon deltar aktivt i sommarkurser, och hon har skapat ett imponerande nordiskt nätverk.
Juha Pohja, Etelä-Tapiolan lukio, Esbo.
Juha Pohja deltar aktivt i Svensklärarnas fortbildning för att uppdatera sina kunskaper när det gäller svenskundervisning och kulturkunskaper. Under dessa utbildningsdagar har han också skapat ett brett nordiskt nätverk. Juha Pohja arbetar i gymnasiet på hög ambitionsnivå, där han erbjuder sina studerande nya utmaningar. Studerandena på Etelä-Tapiolan lukio har haft stor framgång i de uppsatstävlingar, som Svensklärarna årligen arrangerar.
Suvi Rossi, Saarijärven keskuskoulu, Saarijärvi. 
Suvi Rossi är en aktiv språklärare, som deltagit i många olika projekt. Suvi gör språkinlärning motiverande genom att erbjuda eleverna levande språkkontakter, vilket är viktigt när man jobbar i en liten landskommun där man inte ofta hör främmande språk. Suvi Rossi var med i projektet SpråkKimppa läsåret 2015-2016; vänskolan var från Åland. Kommunikationen lyckades bra på båda nationalspråken och stämningen var mycket positiv i båda språkgrupperna.
Maarit Talonen, Ilomantsin lukio, Ilomants.
Maarit Talonen har under årens lopp inspirerat gymnasielevernas svenskastudier genom att arrangera teaterresor till svenskspråkiga föreställningar. I tillägg har hon introducerat en Lucia-tradition, där gymnasieflickorna lussar i lågstadiet, högstadiet och gymnasiet. Evenemanget sprider julstämning och bekantgör finlandssvenska kulturtraditioner för alla skolelever i Ilomants. Maarit har även innehaft många förtroendeposter i svenskspråkig föreningsverksamhet, och deltagit och skapat nätverk med andra svensklärare. Hon är en ljusstark och inspirerande lärare som bidragit till många fina elevprestationer i i studentskrivningarna, där flera elever även i påföljande studieinriktningar valt att studera svenska. 

SFV:s vistelsestipendier
I enlighet med donatorn Birgit Ekbergs instruktioner ger SFV årligen möjlighet att söka vistelsestipendium som ger finlandssvenska lärare möjlighet till en sommarvistelse på Beijarholmen i Barösund, Ingå. Stipendiet delas upp i separata perioder för lärare, och för barnträdgårdslärare.
Lärarstipendiet för perioden 15 maj till 14 juli tilldelas i år Tina Ehnström-Backas, lärare i Hagelstamska skolan, Grankulla.
Barnträdgårdslärarstipendiet för perioden 16 juli till 15 september tilldelas i år Sonja Johansson, som arbetar i Anna Daghem, Kållby, Pedersöre kommun. Hon har tyvärr inte möjlighet att närvara här idag, men vi ger henne en rungande applåd.
Hemmanet Lillholmen i Västanfjärd på Kimitoön testamenterades till SFV år 1970 av justitierådet Walter Backman. Också här delas sommaren upp i två vistelseperioder: en för kulturarbetare på det finlandssvenska kulturfältet, och en för bibliotekarier. 
I år ges kulturarbetarstipendiet för perioden 15 maj till 14 juli till Rabbe Smedlund, frilansare och pensionär från Helsingfors.
Bibliotekariestipendiet för perioden 16 juli till 15 september tilldelas Sunniva Drake, som arbetar i Esbo stadsbibliotek.

Caj Ehrstedts pris är ett tävlingspris som utgår ur Eva och Caj Ehrstedts fond. Priset på femtusen euro är avsett för en begåvad finlandssvensk sångare i den klassiska genren, och som inte ännu fyllt 30 år. 
I år var det första gången som  Caj Ehrstedt inte själv var närvarande – prisets instiftare gick bort i början av år 2015. 

Så här motiverar prisjuryn årets prisvinnare Erica Back: 
Caj Ehrstedt talade ofta om betydelsen av långsiktigt  och disciplinerat arbete med den egna sångrösten, och detta arbete har årets vinnare sannerligen utfört. Hennes eleganta mezzostämma klingar smidigt och uttrycksfullt i praktiskt taget alla register. Detta visade hon speciellt i tävlingsbidragets franska aria, i vilken hon suveränt växlade mellan dramatiska utbrott och känsloladdade mjuka nyanser.
Hon är hemma från Närpes i Syd-Österbotten, och har studerat vid Mellersta Österbottens konservatorium, Musikhögskolan i Piteå, och slutligen Sibelius-Akademin, där hon avlagt musikmagisters examen. Bland hennes lärare i Sibelius-Akademin märks bland andra Monica Groop. Åres Caj Ehrstedt-vinnare har redan gjort sin debut på Nationaloperan i Helsingfors. 

Dessutom beslöt tävlingsjuryn i år att även ge ett hedersomnämnande, till vilket kopplas en prissumma på 1 000 euro. Med hedersomnämnandet vill prisjuryn fästa uppmärksamhet särskilt vid framförandet av en tysk lied, som mottagren sjöng med påtaglig precition, intagande röstkvalitet, stark inlevelse och övertygande texttolkning. Hedersomnämnandet gick till Aurora Marthens, studerande på linjen för klassisk sång vid Sibelius-Akademin.

Aurora Marthens, Erica Back.