Kursbidrag

Välkommen att arrangera en samarbetskurs med SFV:s studiecentral (SFV)!

Att arrangera en kurs i samarbete med SFV:s studiecentral innebär att du anmäler din kurs till oss före kursstart, gärna två veckor innan. Då har du möjlighet att ansöka om kursbidrag för kursen, förutsatt att den uppfyller vissa kriterier. De finns listade lite längre ner på sidan. Kursbidraget är 50% av godkända timkostnader, men högst 26 euro per timme.

OBS! Läs mer om hur coronapandemin påverkar kursverksamhet.

Kriterier

 • Kursarrangören är en registrerad svensk- eller tvåspråkig förening eller organisation.
 • Kursen är anmäld till SFV före kursstart, gärna två veckor innan starten via webbtjänsten KURRE. Till anmälan bifogas ett kursprogram.
 • Kursen har minst sju deltagare (fem deltagare kan räcka för specialgrupper - kontakta Beatrice Östman ifall det är aktuellt). 
 • Kursen räcker minst tre timmar (3 x 45 minuter). SFV godkänner undervisningstimmar (á 45 minuter) enligt kursprogrammet. Också undervisning i parallellgrupper med minst fem deltagare och egen gruppledare, som bör framgå av kursprogrammet, kan räknas som undervisningstimmar.
 • Det framgår i marknadsföringen att kursen arrangeras i samarbete med SFV. Logon kan laddas ner här.
 • Samma kurs får inte annan offentlig finansiering (till exempel från en annan studiecentral).
 • Kursen redovisas i KURRE senast fem veckor efter att den avslutats. (För kurser arrangerade i december måste kursredovisningen lämnas in senast vecka 2 följande år.)

Viktigt att veta

 • Kursprogrammet som du bifogar anmälan måste innehålla tydlig information om datum, klockslag (starttid, eventuella pauser och sluttid), tema och föreläsare.
 • Deltagarlistan ska förutom namn också ha hemkommun eller e-postadress/telefonnummer.
 • SFV kan också godkänna undervisningstimmar för grupparbete inom en kurs eller ett seminarium.
 • Kursarrangören betalar alla räkningar/utgifter som hör till kursen.
 • Kursbidraget är 50% av godkända timkostnader, men högst 26 euro per timme. Till godkända kostnader hör INTE: lönekostnader för egen personal för arbete under arbetstid, kostnader för administration och planering, hyra för eget utrymme, annons i egen tidning. 
 • SFV betalar kursbidraget direkt till kursarrangören.
 • Åländska deltagare kan räknas med i deltagarstatistiken, men åländska föreningar får inte göra en kursanmälan eftersom åland har egen utbildningslagstiftning.
 • Ifall kursen inhiberas måste du meddela SFV så fort som möjligt.

Undervisningstimmarna beviljas av kurskoordinator Beatrice Östman, beatrice.ostman@sfv.fi, 040-5026 026, som också gärna ger råd och hjälper till med att planera kurser.

I år finns det även möjlighet att ansöka om förhöjt bidrag på 100 euro per timme för kompetensutveckling för personal eller förtroendevalda i en organisation. Mer information längre ner på sidan.

Övriga villkor och nivån för statsbidraget per undervisningstimme fastställs årligen.

Kursens form

Formen för kursen kan variera. Det kan vara en längre regelbunden kurs, en föreläsning, ett seminarium eller liknande. En förening med olika programinslag under en hel termin, kan anmäla hela terminsprogrammet som en enda kurs. 

Anmäl kursen här

Anmäl och redovisa din kurs via vår webbtjänst KURRE.

Till Kurre

 

Förhöjt bidrag för kompetensutveckling

Det finns också möjlighet att ansöka om ett förhöjt bidrag på 100 euro/timme. Bidraget riktas till kurser vars syfte är att stärka och förhöja kompetensen hos personalen och/eller förtroendevalda, främst genom fortbildning som fördjupar det egna kunnandet inom organisationen. Syftet med bidraget är att stärka föreningarna och organisationerna som professionella aktörer. Kurser i samarbete med andra aktörer prioriteras. Bidraget kan max vara 50% av kostnaderna. Du ansöker om det förhöjda bidraget genom att sända in en fritt formulerad plan på genomförande eller kursprogram samt uppskattade kostnader till anna-karin.ohman@sfv.fi. De reserverade medlen för det förhöjda bidraget är begränsade.

Kurser och coronapandemin

Coronapandemin och undantagstillståndet har förändrat vår vardag på ett påtagligt sätt. Den rådande situationen påverkar också föreningslivets kursverksamhet och många har valt att pausa verksamheten och inhiberat en del av vårens kurser. I fall ni avslutat vårens kurser ber vi er att meddela nytt slutdatum för att kunna aktivera redovisningslänken. Håller ni paus och avvaktar går det bra att meddela nya kursdatum då ni vet om kursen förverkligas.

Vi vet inte idag hur långvarigt detta blir, men vill uppmuntra er kursarrangörer att flytta eller omforma kurser och utbildningar till digitala versioner. Det kan ske på distans eller genom nätkurser.

På SFV:s YouTube-kanal finns inspelningar av våra webbkurser med Linda Mannila och Johanni Larjanko.

Följande regler gäller:

Kurser som ordnas digitalt eller på distans följer samma regler som kursverksamheten i övrigt. Som kurstimme räknas undervisning via nätet och handledning av studerande på distans. Det kan till exempel vara frågan om att ge kursuppgifter, feedback eller utvärdering. Till distansundervisning räknas inte tid för kursförberedelser.

Så här fungerar det i praktiken:

En kurs kan förverkligas digitalt genom att läraren undervisar live via nätet med hjälp av ett digitalt verktyg, exempelvis Google Meet. Ett kursinnehåll kan också bandas så att deltagarna vid lämpligt tillfälle kan ta del av innehållet. Det krävs sju deltagare för att kunna förverkliga kursen.

Kursen kan också genomföras som distansundervisning vilket innebär att kursdeltagaren genomför uppgifter hemma som hen fått av läraren. Det kan handla om instruktioner, länkar till material som finns på nätet, Youtube-klipp, texter att läsa eller andra hemuppgifter. Ordnas kursen som distanskurs är det viktigt att läraren och den studerande håller kontakt under lärprocessen tex via e-post eller telefonsamtal.