Folkbildningsmedaljen 2020

En glänsande folkbildningsmedalj

Folkbildningsmedaljen har sedan SFV:s 80-årsjubileum 1962 delats ut till en eldsjäl som spridit kunskap och bildning genom ett ideellt engagemang på svenska. Till medaljen hör en prissumma på 2500 euro.

Lennart Brunnsberg, Houtskär
Lennart Brunnsberg har ett brinnande intresse för sin hembygd Houtskär, där han även verkat som Houtskärs Kulturgilles ordförande i nära tjugo år. Som den händiga hantverkare han är har Lennart bokstavligen snickrat ihop Houtskärs hembygdsmuseum, vilket i dag drivs och upprätthålls av Kulturgillet. Genom sitt engagemang i det lokala kultur-och hembygdslivet för han traditioner och kunskap vidare för kommande generationer.
Berndt Gottberg (yrkesguide, agronom) och Lena Selén (utställningsansvarig), Degerby, Ingå.
Under flera decennier har Lena Selén och Berndt Gottberg engagerat sig för att levandegöra och belysa Porkalaparentesen i Västnyland. Deras oförtröttliga engagemang och dedikerade arbete omfattar såväl guidningar och föreläsningar som ett flertal skrifter i ämnet, och framför allt initierade utställningar på Museet Degerby Igor, som sedan starten 1997 har lockat gäster från när och fjärran.
Barbro Sundback Lorentz Uthard
Barbro Sundback, psykolog, Mariehamn
Barbro Sundbacks intresse för musik har i kombination med hennes förmåga att engagera också andra berikat öriket med såväl kammarmusik som opera.  Kulturföreningen Katrina, som hon lett och som tillkom på hennes initiativ, har med framgång ordnat årliga kammarmusikfestivaler på Åland sedan början av 2000-talet. Därtill har Barbro gjort en stor ideell kulturinsats som ordförande för Ålands fredsinstitut och åländska Emmaus. 
Lorenz Uthardt, Politices doktor, Ödemarksråd, Malax
Lorenz Uthardt är vida uppskattad för sitt engagemang för jordbrukarnas framtid. I sin doktorsavhandling fokuserade han på jordbrukaren mellan tradition och förnyelse Han har även  givit ut ett vetenskapligt arbete i bokform om jaktetik. Som den sanna folkbildare han är delar han som uppskattad skribent och talare generöst med sig av sin kunskap, och också som kommunfullmäktiges ordförande arbetar Lorenz oförtrutet för kommunens bästa och landsbygdens framtid .

Hagforsmedaljen

En glänsande Hagfprsmedalj

Hagforsmedaljen har sedan SFV:s 100-årsjubileum 1982 delats ut som erkänsla för förtjänstfull gärning till förmån för den svenska kulturen och det svenska språket i Finland. Till medaljen hör en prissumma på 2500 euro.

Anna Edgren
Anna Edgren, kulturkoordinator, Åbo
Anna Edgren är kulturkoordinator vid Åbo stads fritidssektor, men hennes engagemang är långt större än vad arbetsbilden skulle kräva. Hängivet och systematiskt har hon lyft upp den svenskspråkiga barnkulturen i Åbo och lyckats sammanföra både mindre och större organisationer i fruktbart samarbete. Som ett exempel må nämnas Barnkulturfestivalen, ett årligt jippo, som inspirerar och lockar barnfamiljer att uppleva och upptäcka den svenskspråkiga barnkulturen i staden.
Christer Forsström, Nedervetil
I över fyrtio år verkade Christer Forsström som ordförande för Nedervetil hembygdsförening. Under hans ledarskap kunde föreningen rädda K.J. Hagfors hemgård, som i dag är ett mångsidigt kulturcentrum med kulturaktiviteter och hembygdsfester. Med skådespelet ”Näver-Ant” om Anders Chydenius, som Christer skrev 1999, lades grunden även för en aktiv och kunskapsförmedlande teaterverksamhet.
Catharina Latvala
Catharina Latvala, bibliotekarie, Borgå
Catharina Latvala kan med fog anses höra till en av landets duktigaste barnbibliotekarier. Hon är en är en verklig förebild för ökad läslust, som inspirerande och empatisk hittar vägen till barnets litterära hjärta och öppnar dörrarna till läsandets fascinerande värld. Med expertis väljer hon ut böcker för barn och ungdomar i alla åldrar, och visar därigenom att läsande inte är bara nyttigt utan även roligt. 
Carl-Gustav Mangs, Kaskö.
För Carl-Gustav Mangs har samhällsengagemanget blivit en livsstil. Genom sina insatser för det allmänna och genom sitt oförtröttliga engagemang för teaterlivet och samhället har han konsekvent visat på möjligheterna att engagera sig i och för det svenska. Han har därigenom under en lång tid målmedvetet värnat utbildning och kulturutbud på svenska både lokalt och regionalt.