SFV:s studiecentral

SFV upprätthåller den enda svenskspråkiga studiecentralen i Finland. Liksom andra studiecentraler är SFV:s studiecentral en läroanstalt på riksnivå och en del av det fria bildningsarbetet. Syftet är att, utifrån principen om livslångt lärande, ordna utbildning som stöder sammanhållningen och jämlikheten i samhället, samt ett aktivt medborgarskap och demokrati. Genom Studiecentralens verksamhet stärks föreningarna på nationell, regional och lokal nivå, för ett mångsidigare samhälle där svenskan har en självklar roll. 

SFV:s studiecentral är medlem i Förbundet Nordisk Vuxenupplysning (FNV), en nordisk samorganisation för studieförbunden från de nordiska länderna.


Studiecentralens verksamhet består av två delar:

 • Förmedla statliga bidrag till det bildningsarbete som kurs- och studiecirkelarrangörer inom civilsamhället gör.
  Tillsammans med föreningslivet stärker SFV:s studiecentral välmåendet och delaktigheten i samhället. Vi gör det genom lärandet – bland annat med kurser och studiecirklar som årligen når cirka 12 000 deltagare i Svenskfinland.
   
 • Stödja och stärka föreningar som verkar på svenska i Finland genom utbildnings- och rådgivningsverksamhet.

  Fakta, färdigheter och inspiration för att stärka din organisation! SFV:s studiecentral arrangerar kurser, föreläsningar och evenemang med aktuella teman som riktar sig till frivilliga och anställda.
  Vi handleder er också i att planera kurser eller annat lärande samt i att omvandla lärandet till konkreta studiepoäng.

   

Mål för Studiecentralens verksamhet: SFV vill uppnå en stärkt bildningsidentitet och -medvetenhet inom föreningslivet genom att

a) medvetandegöra och synliggöra bildningen och lärprocesserna i föreningslivet.
Målbeskrivning

Vi stärker och synliggör ett mångsidigt lärande i föreningslivet. Vi vill hylla föreningarna som viktiga bildningsaktörer i samhället.
Vi tror att det frivilliga lärandet är vägen mot ett lyckligare och mer välmående samhälle.

b) utveckla och sprida pedagogiska verktyg och tillvägagångssätt.
Målbeskrivning

Vi vill ta vara på all den kunskap och allt det nytänkande som finns i föreningslivet.
Vi erbjuder hållbara verktyg, handledning och inspiration till frivilligt lärande. Vi gör de bästa tipsen och modellerna tillgängliga för alla.

c) fokusera på utfall, påvisbara effekter och genomslag.
Målbeskrivning
Genom att utbilda inom området för effektmätning och genomslag stöder studiecentralen övriga aktörer att visa på utfall och påvisbara effekter inom sitt område. Vi arbetar med på förhand uppsatta mål och indikatorer för att kunna påvisa genomslag av verksamheten.
d) utveckla mångsidiga lärmiljöer.
Målbeskrivning
Med lärmiljö avses de lokaler, platser, grupper och aktiviteter där lärande sker. Lärmiljöerna speglar och präglas av de mångsidiga kunskaperna och färdigheterna som uppstår i föreningslivet men också av den mångfald och bredd som föreningslivet representerar. Lärmiljöerna måste vara tidsenliga och svara på föreningslivets och deltagarnas behov.
e) utveckla och sprida beprövade koncept kring lärande.
Målbeskrivning
Genom att utveckla koncept och sprida modeller ökar vi bildningen och inspirerar till en delakultur som stöder hållbart lärande.
Har du frågor om SFV:s studiecentral och dess verksamhet? Ta gärna kontakt med Anna-Karin Öhman, rektor för SFV:s studiecentral.
sektorsansvarig, fri bildning
och rektor, SFV:s studiecentral
050-342 18 90
anna-karin.ohman@sfv.fi