SFV:s studiecentral

SFV upprätthåller den enda svenskspråkiga studiecentralen i Finland. Liksom andra studiecentraler är SFV:s studiecentral en läroanstalt på riksnivå och en del av det fria bildningsarbetet. Syftet är att, utifrån principen om livslångt lärande, ordna utbildning som stöder sammanhållningen och jämlikheten i samhället, samt ett aktivt medborgarskap och demokrati. Genom Studiecentralens verksamhet stärks föreningarna på nationell, regional och lokal nivå, för ett mångsidigare samhälle där svenskan har en självklar roll. 

SFV:s studiecentral är medlem i Förbundet Nordisk Vuxenupplysning (FNV), en nordisk samorganisation för studieförbunden från de nordiska länderna.


Studiecentralens verksamhet består av två delar:

  • Förmedla statliga bidrag till det bildningsarbete som kurs- och studiecirkelarrangörer inom civilsamhället gör.
    Årligen genomför SFV:s studiecentral i samarbete med olika organisationer närmare 700 kurser och studiecirklar med cirka 12 000 deltagare. 
     
  • Stödja och stärka föreningar som verkar på svenska i Finland genom utbildnings- och rådgivningsverksamhet.
    SFV:s studiecentral arrangerar kurser, föreläsningar och evenemang med aktuella teman som riktar sig till föreningsaktiva och organisationsanställda.  Dessutom erbjuder SFV:s studiecentral stöd i att planera kurser, utbildningshelheter eller lärandeaktiviteter för anställda och frivilliga inom tredje sektorn, samt starta valideringsprocesser och utveckla det digitala lärandet inom föreningslivet. 

Mål för Studiecentralens verksamhet: SFV vill uppnå en stärkt bildningsidentitet och -medvetenhet inom föreningslivet genom att

a) medvetandegöra och synliggöra bildningen och lärprocesserna i föreningslivet.
Målbeskrivning
Vi arbetar för att stärka och synliggöra det omfattande lärande som sker i föreningslivet. Genom att synliggöra och bli mer medveten om den bildning som sker gynnas både aktörer och individer samt medborgarsamhället i stort.
b) utveckla och sprida pedagogiska verktyg och tillvägagångssätt.
Målbeskrivning
Genom att utveckla och sprida pedagogiska verktyg och tillvägagångssätt samt genom stöd och handledning som gynnar lärande, får flera aktörer möjligheten att verka utifrån beprövad eller nytänkande kunskap.
c) fokusera på utfall, påvisbara effekter och genomslag.
Målbeskrivning
Genom att utbilda inom området för effektmätning och genomslag stöder studiecentralen övriga aktörer att visa på utfall och påvisbara effekter inom sitt område. Vi arbetar med på förhand uppsatta mål och indikatorer för att kunna påvisa genomslag av verksamheten.
d) utveckla mångsidiga lärmiljöer.
Målbeskrivning
Med lärmiljö avses de lokaler, platser, grupper och aktiviteter där lärande sker. Lärmiljöerna speglar och präglas av de mångsidiga kunskaperna och färdigheterna som uppstår i föreningslivet men också av den mångfald och bredd som föreningslivet representerar. Lärmiljöerna måste vara tidsenliga och svara på föreningslivets och deltagarnas behov.
e) utveckla och sprida beprövade koncept kring lärande.
Målbeskrivning
Genom att utveckla koncept och sprida modeller ökar vi bildningen och inspirerar till en delakultur som stöder hållbart lärande.
Har du frågor om SFV:s studiecentral och dess verksamhet? Ta gärna kontakt med Anna-Karin Öhman, rektor för SFV:s studiecentral.
sektorsansvarig, fri bildning
och rektor, SFV:s studiecentral
050-342 18 90
anna-karin.ohman@sfv.fi