Bidrag, stipendier, kurs- och seminarieverksamhet det viktigaste

03.03.2016 kl. 14:52
SFV lät under våren och hösten 2015, i samarbete med PBI Research Institute, göra en medlemsundersökning för att ta reda på varför våra medlemmar hör till SFV, hur de ser på föreningen samt vilka förväntningar de har på föreningens verksamhet

Av den gemensamma undersökningen framgick att SFV:s utdelning (33 %), stipendier (22,5 %) och kurs-och seminarieverksamhet (17,5 %) klart upplevs som föreningens viktigaste fokusområden. Publikationerna (17 %), men även SFV:s pris och tävlingar (10 %) kom tätt efter. 

Varför är man med i SFV? Medlemmarna utgör grundstenen inom föreningens verksamhet och kan med rätta betraktas som dess vitaminspruta och källa till många inspirerande idéer. SFV:s närmare 9000 medlemmar är utspridda över hela Svenskfinland, men föreningen har också många trogna medlemmar inom språköarna och i helt finskspråkiga regioner, samt utomlands. 

Enligt undersökningen är orsakerna till varför man skrivit in sig i föreningen många och varierande. Vi har medlemmar som hör till föreningen av tradition och för att de vill stöda det svenska språket i Finland, medlemmar som hör till föreningen via sitt arbete, för att de tycker att våra publikationer är intressanta, och för att medlemsavgiften är låg och ändamålet gott. Men också medlemmar som lockats av ett erbjudande på en bokmässa, medlemmar som inte kommer ihåg varför de hör till SFV, som fått medlemskapet som gåva, för att någon tipsade om SFV eller annars bara tyckte att SFV var en bra grej att höra till. Utmärkande för dem alla är dock, att de vill höra till en förening som värnar om det svenska språket i Finland.

Bevara det svenska i Finland. Medlemmarna var ense om att en viktig sektor för SFV är den svenska skolan och det svenska språkets ställning i Finland överlag, men speciellt bland barn och ungdomar. Detta gäller även det svenska språket i finskspråkiga skolor, eftersom man allt mer börjar inse betydelsen av ett samarbete mellan båda språkgrupperna. Man önskar också större synlighet, regionala satsningar och mera information om SFV:s verksamhet. Speciellt den yngre generationen vill få all information via digitala medel, medan de äldre fortsättningsvis gärna läser t.ex. våra publikationer i tryckt format.

Hur undersökningen genomfördes. Tio gruppintervjuer med slumpmässigt utvalda SFV-medlemmar gjordes i april och maj 2015 på olika orter i Svenskfinland. I augusti och september fortsatte undersökningen i form av e-postenkäter. I tillägg till detta intervjuades 202 medlemmar per telefon. Telefonintervjuerna följde samma upplägg som enkäten.

De som svarade på enkäten och telefonintervjuerna (423 st.) kom till största delen från huvudstadsregionen och Österbotten (nästan 60 %), medan de övriga respondenterna var fördelade till olika regioner i Nyland, Åboland och Åland. Också medlemmar från språköarna intervjuades. Majoriteten av dem som svarade var över 60 år.  

Genom det material vi fått från våra medlemsgallupar och regelbundet gjorda omvärldsanalyser har vi fått en mångfald av goda förslag som hjälper oss att utvecklas inom våra fokusområden. 

Tack för all kreativitet och inspiration som vi fått ta del av! Ni medlemmar är viktiga för oss och vår framtida verksamhet. Vi önskar SFV-magasinets läsare och alla våra medlemmar en god fortsättning på 2016!