SFV:s pris, medaljer och stipendier 2016

06.04.2016 kl. 15:00
Under sin traditionella vår- och utdelningsfest onsdagen den 6 april delade SFV ut sina pris, medaljer, svensklärarstipendier och vistelsestipendier för år 2016. Syftet är att stöda och entusiasmera pågående bildnings- och kulturgärningar.

 

 

FOLKBILDNINGSPRISET

Folkbildningspriset instiftades 1942 på initiativ av skolrådet John Österholm. Prissumman är från och med i år femtontusen euro. Folkbildningspriset 2016 gick till professor Henrik Meinander, som får SFV:s folkbildningspris för sina betydelsefulla insatser inom finländsk bildning.

Han har bland annat jobbat som timlärare i historia vid Mattlidens gymnasium, varit intendent för Mannerheim-museet och direktör för Finlandsinstitutet i Stockholm. Som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien har hans forskning även blivit känd i Sverige, och han har även fått Svenska Akademiens Finlandspris. Som en av våra kändaste och främsta historiker beskriver Meinander på ett fängslande och klarsynt sätt Finlands historia för den stora allmänheten i sina många böcker, som utkommit såväl på svenska som finska. På ett unikt sätt binder han samman de olika tidevarven till en fascinerande och engagerande helhet, till glädje och kunskap för både äldre och yngre generationer.

--

KULTURPRISET

SFV:s Kulturpris utdelas ur ur Signe och Ane Gyllenbergs fond, instiftad år 1965 av kommerserådet Ane Gyllenberg. Priset ges enligt statuterna ”för väl utförd gärning Finlands svenska kultur till fromma”. Prisets storlek är femtontusen euro. Kulturpriset 2016 gick till teaterregissören, dramatikern och författaren Tove Appelgren.

Tove Appelgren har genom barnboksserien om Vesta Linnea skapat en barn- och vuxennära litterär upplevelse som tillsammans med Salla Savolainens illustrationer har lästs, älskats och diskuterats av tusentals världen över. Hennes böcker tilltalar likväl barn som vuxna, och hon har länge påtalat vikten av att det finns samtida svenskspråkig barn-och ungdomslitteratur. Förutom barnlitteratur har Tove Appelgren skrivit dramatik och länge varit djupt engagerad inom scenkonsten, där speciellt Teater Taimine ligger henne nära. Med oförtruten energi är hon inspirationskällan för Taimine under teaterns turnéer i daghem, lågstadier, högstadier och gymnasier i hela landet.

--

BROBYGGARPRISET

SFV:s Brobyggarpris instiftades av SFV:s styrelse 2011, och bör enligt statuterna tilldelas en person som med sin egen insats ökat förståelsen och toleransen för det svenska i Finland. Prissumman är tiotusen euro. Brobyggarpriset år 2016 gick till president Tarja Halonen.

Halonen har under sina många uppdrag och speciellt under sin period som Republikens president förtjänstfullt verkat för olika minoriteters rättigheter i samhället, och ihärdigt arbetat för att öka förståelsen mellan den svenskspråkiga och finskspråkiga befolkningen i Finland. Att denna sorts arbete fått godkännnade även i breda medborgarkretsar bevisas bland annat av att hon under sin presidentperiod konsekvent hade högre popularitetssiffror än någon annan tidigare eller senare president. Även efter sin presidentperiod har hon med sitt eget exempel, sina värderingar och sina många internationella uppdrag blivit en betydelsefull förebild för alla som värnar om medborgarsamhället, demokrati och mänskliga rättigheter. Enligt presidentens önskan inbetalas hela prissumman till TH Globaalin Kestävän Kehityksen Säätiö.

--

FOLKBILDNINGSMEDALJEN

SFV:s Folkbildningsmedalj har delats ut sedan SFV:s 80-årsjubileum år 1962. Enligt statuterna skall den tillfalla ”en eldsjäl som spridit kunskap och bildning genom ett ideellt engagemang på svenska”. Till medaljen hör en prissumma på 2500 euro.

Kultur- och biblioteksdirektör Birgitta Aurén, Vasa.

Birgitta Aurén har hela sitt yrkesverksamma liv varit en sann folkbildare, med speciellt fokus på folkbiblioteken: lokalt i Karleby, Jakobstad och Vasa, men genom sina förtroendeuppdrag även nationellt och i Norden. År 2009 erhöll hon av Republikens president hederstiteln biblioteksråd. Som ansvarig för biblioteksväsendet i Vasa har Birgitta Aurén målmedvetet och framgångsrikt arbetat för en förstklassig biblioteksservice för vardera av landets språkgrupper.

Filosofie magister Anne Bergman, Helsingfors.

Anne Bergman har både forskat i, och aktivt spridit kunskap om finlandssvenska kulturtraditioner. Hon innehar ovärderliga kunskaper inom vis-och folktradition och är en hängiven och samtidigt humoristisk föreläsare om gamla folkseder och kulturarv, speciellt festseder samt berättar- och helgtraditioner. Bland hennes många publikationer kan nämnas ”Visor Från Åbolands skärgård”, och ”Fest och fritid”.

Körledare och kördirigent Karin Pedersen, Helsingfors.

Karin Pedersen grundade IDUN-kören inom Brage år 1988 och har därefter lett kören framgångsrikt under 27 år. Med körens julkonserter, många årliga uppträdanden, resor och internationella kontakter har hon gjort finlandssvensk kultur känd över gränserna. Som person är Karin Pedersen ett briljant exempel på vad rollen som kulturförmedlare och innovatör betyder för det svenska i Finland.

Diplomingeniör och lektor Gustaf Sundman, Barösund.

Gustaf Sundmans var länge överlärare och lektor vid olika tekniska läroanstalter i Vasa, Helsingfors och Ekenäs. Sedan 1960-talet har samlat ett arkiv om allt som berör skepps- och torphistoria i Ingå, där han sedan 1995 är skärgårdsbo på Gåsö i Barösund.
Gustaf Sundman skriver artiklar och scannar gamla bilder med hängiven precision. Han har hållit flera pressklippsutställningar med material ur hans över tretusen mappar. Han är ett levande uppslagsverk när det gäller sjöfartssläkter, och en viktig resurs för Barösunds byaråd.

Hushållslärare Brita Wikgren, Västanfjärd.

Brita Wikgren är en välkänd profil i Västanfjärd och på Kimitoön, där hon hela sitt liv varit ideellt aktiv i olika föreningar och organisationer. Hon är en positiv person och en sann folkbildare och eldsjäl, som bryr sig om sina medmänniskor och kämpar för de äldre i samhället. Ett bra exempel på sitt engagemang inom Västanfjärd är Jakten Eugenia, där hon ställde upp som en trygg ”Matmamma” ombord på dess seglatser. Sin yrkesbana gjorde hon som hushållslärare vid högstadiet i Dalsbruk, där eleverna gav henne vitsordet 9,5. Hon var inte bara en omtyckt lärare utan dessutom en trygg och rättvis person, som eleverna alltid kunde vända sig till.

--

HAGFORSMEDALJEN

Hagforsmedaljen delades första gången ut på SFV:s 100-årsjubileum år 1982. Enligt statuterna ges medaljen ”som erkänsla för förtjänstfull gärning till förmån för den svenska kulturen och det svenska språket i Finland”. Även till den medaljen hör en prissumma på 2500 euro.

Diplomekonom Rikard Bjurström, Tammerfors.

Rikard Bjurström är en verklig eldsjäl för det svenska språket i Tammerfors. Som ordförande för många svenskspråkiga föreningar har han under trettio år arbetat för barn, elever och studerande vid Svenska samskolan i Tammerfors och Svenska Barndaghemmet. Han har även varit en stark kraft i Svenska Klubben, Luckan och Nordens Hus, där Tammerfors svenskspråkiga och de som är intresserade av att tala svenska idag kan samlas i ett genuint svenskt rum. Hans outtömliga idégruva har åstadkommit mycket, inte bara för de svenskspråkiga i Tammerfors utan också för de övriga svenska språköarna. Som dansk konsul arbetar han även för nordisk sammanhållning.

Museichef och kammarråd Kari-Paavo Kokki, Heinola.

Kari-Paavo Kokki har konsekvent värnat om det svenska språket i Heinola stad och erbjudit högklassiga epokutställningar i Heinola stadsmuseum. Trots det obetydliga antalet svenskspråkiga i staden, har Kari-Paavo Kokki alltid sett till att utställningarnas innehåll även presenteras på svenska. Utställningen för några år sedan i denna sal om arkitekt Engels hem hade texter på svenska och finska i nämnd ordning, enligt Kari-Paavo Kokkis krav. Han är en omtyckt föreläsare, och är alltid beredd att ställa upp på svenska i radio och tv.

Musikmagister Nina Kronlund, Esbo.

Nina Kronlund är sedan år 2003 kantor i Esbo svenska församling, samt förbundsdirigent för Finlands svenska kyrkosångsförbund. Hon är även grundare och dirigent för Kammarkören Novena. Bland hennes största insatser kan räknas det konstnärliga ledarskapet för Kyrkomusikfesten 2015 i Raseborg, som samlade 500 sångare från hela Svenskfinland.

Projektchef Liisa Melin, Helsingfors.

Liisa Melin är projektchef för den svenska verksamheten vid Helsingfors Mission i Helsingfors. Med sin banbrytande insats för de svenska seniorerna i Helsingfors har hon byggt upp en betydelsefull svenskspråkig verksamhet i en helfinsk miljö inom Helsingfors Mission. Den uppsökande verksamheten bland ensamma svenska seniorer har ökat förståelsen för deras rättmätiga behov av service och hjälp på det egna modersmålet. Sedan 2012 har Helsingfors Mission utbildat 110 volontärer som upprätthåller ett kontaktnät till svenska seniorer i huvudstaden.

Översättare Catrine Paro, Solberg.

Catrine Paro har i trettio år arbetat med översättning av utländska tv-program till svenska för sändning i Finlands svenska television, numera Yle Fem. De senaste femton åren har hon även gjort en viktigaste insats som översättare och regissör vid dubbning av animationsprogram för barn. Catrine Paro ger i sitt arbete prov på stor språklig säkerhet, kreativitet, finess och engagemang.

--

SFV:S SVENSKLÄRARSTIPENDIER

SFV har sedan år 2003 tillsammans med Svensklärarna i Finland r.f. delat ut stipendier till svensklärare i de finskspråkiga skolorna. SFV anser att de här lärarna på ett avgörande sätt kan påverka inställningarna till svenska inslaget i Finland. Stipendiets storlek är 5000 euro.

Katja Kurki, gymnasielärare i Hyvinge.

Läsåret 2014-2015 undervisade Katja Kurki i svenska i Helsingin suuri yhteiskoulu och hon var med på projektet SpråkKimppa med sina elever frtån årskurs sju. Tack vare Katjas brinnande intresse för samarbete över språkgränsen började projektet rulla vidare och hennes entuasiasm för språkinlärning utanför klassrummet smittade av sig på hennes elever samt på samarbetspartners i andra delar av landet.

Mari Linna, yrkeshögskolelärare i Satakunta.

Som en påhittig, trevlig och modern lärare blir Mari Linnas lektioner alltid intressanta. Mari har också gjort ett stort arbete med att arbeta fram kursmaterial för fysioterapistudenter på svenska. Hon arrangerar också extra valfria kurser, inklusive besök på svenska vårdenheter. Det gör att studerandena nu vågar använda sin svenska.

Nina Niemelä, universitetslärare i Tammerfors.

Nina Niemelä vägleder diskussioner på svenska på ett sätt som uppmuntrar studerandena i att tala svenska. Hon arrangerar besök vid svenska institutioner, vilket ger studerandena viktig och matnyttig insikt i den finlandsvenska kulturen.

Leena Nordman, lågstadielärare i Kyrkslätt.

Leena Nordmans elever har bland annat brevväxlat med svenskspråkiga elever i Kyrkslätt och i Pörtom. Den nordiska dimensionen tar hon fram under lektionerna med hjälp av videoklipp, lekar, spel, musik och textexempel, ofta i form av barnböcker eller sagor. Sedan 2014 har hon varit med i Sanoma Pros författargrupp för att skapa nytt läromaterial till svenskundervisningen enligt den nya läroplanen.

Ulla Pyy, grundskolelärare i Tammerfors.

Lektor Ulla Pyy jobbar som svensklärare på Sammon yläkoulu och har under sina verksamma år jobbat aktivt för att förmedla nordisk kultur till sina elever och ge dem levande kontakter med språket. Hon tycker det är viktigt att väcka speciellt pojkars intresse för språkstudier och för svenskan. Läsåret 2014-2015 deltog hon med sina elever i projektet Språkkimppa.

Kristel Riissanen, gymnasielärare i Helsingfors.

Kristel Riissanen har inspirerat flera studerande att fortsätta studera på svenska efter gymnasiet såväl vid universitet i Finland som i Sverige. Hon samarbetar pågående med ett gymnasium i Stockholm, och hon har startat ett mentorprojektet för unga svensklärare, samt varit medlem i arbetsgruppen som skrivit lärobokserien Inne för gymnasiets A-svenska.

Sari Saarinen, yrkeshögskolelärare i Hyvinge.

Sari Saarinen är en duktig och utvecklingsintresserad svensklärare i Yrkeshögskolan Laurea i Hyvinge där hon undervisar sjukskötare, hälsovårdare, socionomer och tradenomer. Hon är känd för sin kompetens och för sitt människonära och uppmuntrande sätt att undervisa. Som en ledande kraft i samarbetsgruppen Hoppet har hon dessutom organiserat utmärkta utbildningstillställningar för svensklärarna i yrkeshögskolorna

Tapio Uusitalo, gymnasielärare i Kallavesi.

Tapio Uusitalo har undervisat svenska både på A- och B-nivå i gymnasiet i flera årtionden. Han är också en aktiv läromedelsproducent t.ex. för Utbildningsstyrelsen och Svensklärarna i Finland. Han medverkade också tidigare i Kuopios Pohjola-Norden-förening, både som styrelsemedlem och ordförande.

Riitta Viittala, gymnasielärare i Järvenpää.

Riitta Viittala har långsiktigt arbetat som svensklärare i gymnasiet, och samtidigt utvecklat mångsidiga undervisningsmetoder för att motivera studeranden och länka undervisningen till de språkkunskaper som behövs i arbetslivet. Hon har producerat undervisningsmaterial för bl.a. förlaget Tammi och varit språkgranskare för e-Oppi. Riitta Viittala har också varit aktiv inom internationella samarbetsprojekt, senast Nordplus Junior-projektet Svenska i arbetslivet.

Seija Westerholm, grundskolelärare i Esbo.

Seija är en entusiastisk och motiverande svensklärare, som bemödar sig med att planera intressanta lektioner. Hon kommer även upp med goda idéer som hon gärna delar med sig till andra lärare. Med eleverna gör hon till exempel tidningar och filmer, som inspirerar eleverna till att involvera sig i arbetet. Hon har varit med och skriva sin skolas nya läroplan och även varit en av författarna i Sanoma Pros nyaste högstadielärobok På gång.

--

SFV:s vistelsestipendier

I enlighet med donatorn Birgit Ekbergs instruktioner ger SFV årligen möjlighet att söka vistelsestipendium som ger finlandssvenska lärare möjlighet till en sommarvistelse på Beijarholmen i Barösund, Ingå. Stipendiet delas upp i separata perioder för lärare, och för barnträdgårdslärare.

Lärarstipendiet för perioden 15 maj till 14 juli tilldelas i år Christa Rothwell, specialklasslärare i Katarinaskolan.

Barnträdgårdslärarstipendiet för perioden 16 juli till 15 september tilldelas i år Mikaela Lemström, barnträdgårdslärare vid Svenska förskolan i Sjundeå kommun.

SFV ger också årligen ett stipendium med möjlighet till en sommarvistelse på Lillholmen i Västanfjärd, Kimitoön. Också här delas sommaren upp i två perioder: en för kulturarbetare på det finlandssvenska kulturfältet, samt en för bibliotekarier.

I år ges kulturarbetarstipendiet för perioden 15 maj till 14 juli till Johanna Slotte, kulturarbetare med olika kulturprojekt i Åboland.

Bibliotekariestipendiet för perioden 16 juli till 15 september tilldelas Paula Roselius, bibliotekarie vid Kyrkslätts huvudbibliotek.