Fördubblade bidrag till läromedelsförfattare

13.03.2018 kl. 12:40
Behovet av nya läromedel har ökat stort i och med de nya läroplanerna. Tillsammans med andra svenskspråkiga stiftelser och fonder, fördubblar SFV bidragen till läromedelsförfattare under åren 2018 och 2019.

Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner bildar sedan ungefär tio år en gemensam läromedelsgrupp, som beviljar och finansierar stipendier till läromedelsförfattare.

Läromedelsgruppen har sedan 2016 fått betydligt fler ansökningar än tidigare. Också under de två närmaste åren ser trenden ut att fortsätta, då läroplansreformerna fortsättningsvis ställer nya krav på läromedlen.

Medlemmarna i läromedelsgruppen har under flera år tillsammans satsat cirka 180 000 euro årligen i läromedelsgruppen, men i år och nästa år uppgår summan till 360 000 euro per år. Också åren 2016 och 2017 satsade läromedelsgruppen betydligt större summor än tidigare på läromedel.

 

Om bidrag till läromedelsförfattare

Läromedelsgruppen kan på ansökan bevilja bidrag för läroplansbaserade läromedel för grundskolan, gymnasiet, den grundläggande yrkesutbildningen och yrkeshögskolorna. Läromedelsförfattare kan ansöka om bidrag under hela året och ansökningarna behandlas tre gånger per år. För att bidrag ska beviljas måste författaren först ingå ett avtal med ett förlag. Om författaren ger ut läromedlet på eget förlag krävs en rekommendation av en person eller organisation som är väl insatt i ämnet.