71408.jpg

Målgrupp och genomslagskraft i fokus då SFV delar ut bidrag

11.12.2019 kl. 15:29
Efter ett långsiktigt strategiskt arbete införde SFV i slutet av år 2018 sektorer, fokusområden och löpande ansökningstid för allmänna bidrag. SFV:s kanslichef Johan Aura ser tillbaka på året som gått med en tillförsikt om att SFV är på rätt väg.

– Det nya verksamhetsupplägget återspeglar SFV:s grundtanke: att fokuserat arbeta på områden som behöver stärkas, säger Johan Aura och syftar på hela idén varför SFV grundades 1882.

Då såg man ett konkret behov av bildning i svenskbygderna. ­Genom riktade insatser, bland annat genom att grunda folkhögskolor, ge ut allmänbildande skrifter och åka runt och hålla föreläsningar, försökte man åtgärda utmaningarna.

– Även i dag finns det påvisade utmaningar inom de områden vi enligt våra stadgar ska främja, det vill säga utbildning, fri bildning och kultur på svenska i Finland. Vi har ringat in utmaningarna, våra fokusområden, till­ sammans med branschexperter, säger Johan.

Grundtanken med att rikta bidrag till projekt vars genomslagskraft berör ett eller flera av SFV:s fokusområden är att skapa en så stor effekt som möjligt.

– Tillsammans med våra bidrags­ mottagare och samarbetspartner jobbar vi för att åtgärda utmaningarna, och på sikt skapa ett bättre samhälle där det finlandssvenska är starkt och synligt.

Samma fokusområden till 2021

Enligt den ursprungliga planen skulle nuvarande fokusområden sträcka sig till 2020. Men i juni 2019 fattade SFV:s styrelse beslut om att förlänga strategi­perioden till 2021. Det betyder att SFV:s fokusområden är aktuella fram till slu­tet av 2021.

– Den nya strukturen behöver komma i gång ordentligt. Vi behöver ge den tid. Två år är också en kort tid om man vill utvärdera genomslagskraften av våra bidrag, säger Johan.

Under 2021 görs en större helhets­utvärdering av den nya verksamhets­formen. Dessutom görs sammandrag över bidragseffekten inom varje sektor och nya omvärldsanalyser –hjälpmedel som stakar ut fokusområden för nästa strategiperiod.

– Eventuellt räcker det med att vi kalibrerar de fokusområden som vi nu har, att vi ser att de fortfarande är aktuella och att utmaningarna fortsättningsvis behöver riktade insatser. Men det får vi se, säger Johan.

Det primära för SFV är inte vem som gör vad, utan vem som berörs av projektet och vad genomslagskraften blir

Frågor från sökanden 

Under året som gått har SFV fått svara på många olika frågor. Frågorna handlar om sektorerna och fokusområdena, men också om den löpande ansökningstiden och den nya webbtjänsten för ansökningar.

En fråga som rätt ofta återkommer gäller resebidrag: Kan man ansöka om resebidrag från SFV?

– Det primära för SFV är inte vem som gör vad, utan vem som berörs av projektet och vad genomslagskraften blir. De resebidrag vi har beviljat har ofta varit en del av ett större projekt, säger Johan.

En annan fråga som ofta ställs är vilken sektor man skall välja om projektet berör flera sektorer.

– I regel är det dem som gynnas av projektet, målgruppen, som avgör inom vilken sektor man skall göra ansökan. Är du osäker kan du alltid kontakta våra sektorsansvariga – de finns till för att hjälpa och fungera som bollplank.

Vi behöver veta om satsningarna verkligen leder till de effekter man vill uppnå

Varför är frågorna så svåra?

En del av dem som söker upplever att frågorna i ansökningsformuläret är utmanande, att det inte alltid är lätt att förstå eller veta vad man ska svara på dem.

– Frågorna finns där för att hjälpa dig fundera igenom projektet så noggrant som möjligt. Det viktigaste är att de som granskar din ansökan ser att projektet är genomtänkt, möjligt att genomföra och att resultatet är i linje med SFV:s fokusområden. Vi måste helt enkelt få adekvat information om vad det kommer att bli av bidraget.

Löpande ansökningstid – när sända in ansökan?

Den löpande ansöknings­ tiden för SFV:s allmänna bidrag har på fältet tagits emot med öppna armar.

– Vi har fått mycket god respons. Tack var den löpande ansökningstiden finns det möjlighet att snabbt reagera på utmaningar som uppstår, säger Johan.

Trots att ansökningstiden är löpande är det många som undrar om det ändå finns en viss tid på året då det lönar sig att sända in ansökan.

– Det spelar tidsmässigt ingen roll när du sänder in en ansökan. Det lönar sig att söka om bidrag när projektet är färdigt planerat. SFV behandlar ansökningar kontinuerligt och vi strävar efter att ge ett svar senast tre månader efter att du sänt in din ansökan. På sommaren blir behandlingsprocessen lite längre på grund av sommarsemestrarna.

Kan man ansöka om bidrag hur många gånger som helst från SFV?
– Jo, det kan man, men inte för samma ändamål om man en gång fått avslag. Det viktigaste för oss är den planerade genomslagskraften och vem som gynnas av projektet, inte vem som genomför det. Om aktören är trovärdig och klarar av att genomföra flera projekt så kan man söka flera gånger per år för olika projekt, säger Johan.

Ständig utveckling

SFV får med jämna mellanrum respons på webbtjäns­ten för ansökningar och det elektroniska ansökningsformuläret.

– Det är bra att folk hör av sig. Det är värdefullt för oss att få information om brister, men också om sådant som fungerar, så vi kan utveckla webbtjänsten och processen, säger Johan.

Utvärdering som redskap

Som allmännyttig förening ansvarar SFV för att de medel som står till förfogande används för rätt syften, och man vill att beviljade bidrag leder till bästa möjliga resultat. Alla bidragsmottagare fyller i en redovisningsblankett då projektet är avslutat. Under året har SFV även börjat utvärdera några projekt mera detaljerat.

– Vi behöver veta om satsningarna verkligen leder till de effekter man vill uppnå. I slutändan handlar det om att också vi, SFV, måste kunna berätta vad vi gör, varför vi gör det och vad resulta­tet blir, avslutar Johan.


Texten ingår även i SFV-magasinet 4/19, som utkommer fredag 13.12.2019