77179.jpg

Välkommen till lanseringen av SFV Start!

01.04.2021 kl. 10:36
Utmaningstävlingen SFV Start! efterlyser nya lösningar som tacklar ojämlikheten i barns och ungas möjligheter till god utbildning. Vill du veta mera? Välkommen på lanseringsfesten den 15 april kl. 16.

Familjens bakgrund spelar en stor roll för hur ett barn ser på sina framtidsutsikter och vad hen själv tror är möjligt i livet. En av grundpelarna för ett gott liv är utbildningen – något som i hög grad går i arv enligt forskning. Studier visar till exempel att endast 5 procent av de barn vars föräldrar inte läst vidare efter grundskolan tar en universitetsexamen.

Hur kan vi säkerställa att alla barn och unga har likvärdiga möjligheter till utbildning och framtidsutsikter som speglar deras egna förmågor och intressen, snarare än det sociala arvet de bär?

Det är här du kommer in i bilden. Utmaningstävlingen SFV Start! efterlyser nya lösningar för att tackla ojämlikhet, så att alla barn och unga ska ha en möjlighet att nå sin fulla potential vad gäller inlärning och utbildning. Vi välkomnar innovativa idéer av alla de slag: från arbetssätt och metoder i skolan till lösningar som bygger på mångsidiga samarbeten. Den vinnande arbetsgruppen får 100 000 euro för förverkligandet av lösningen.

Tävlingen startar den 15 april med en lanseringsfest. Du är varmt välkommen att höra om växande ojämlikhet i utbildning och hurdana lösningar vi efterlyser som kan förhindra den negativa utvecklingen. Maryan Abdulkarim, talare och skribent med fokus på social rättvisa och fredsfrågor, håller huvudanförandet. Du får också ta del av ett musikuppträdande och – viktigast av allt – se en presentation av utmaningen, juryn, tävlingsprocessen och priset.


Anmäl dig till den digitala lanseringen senast den 13 april

Dela gärna den här inbjudan vidare inom din organisation och till dina nätverk, och till andra som kan vara intresserade av temat.

Anmäl dig till evenemanget här


Program

16:00 Välkomstord av SFV och Demos Helsinki

16:15 Tal av Maryan Abdulkarim

16:35 Frågor och svar

16:40 Musikframträdande

16:55 Presentation av tävlingen, tävlingsprocessen och hur du kan delta

17:10  Frågor och svar

17:15 Slutord

17:30 Evenemanget avslutas

Evenemangets språk är engelska, med en kort introduktion på svenska.


SFV Start! – vad är det?

Välmående och välfärd har sin grund i god utbildning. Finland är känt för sin strävan efter jämlikhet i utbildningen, och det ekonomiska, sociala och mentala välstånd som utbildning ger individer och samhället.

Studier visar ändå att familjens bakgrund har en allt större inverkan på i hur hög grad unga studerar vidare. Utbildning tycks gå i arv: barn till föräldrar med låg utbildning tenderar att allt oftare själva stanna på en låg utbildningsnivå. Familjebakgrunden spelar med andra ord en allt större roll för hur individen ser på sina framtidsutsikter.

Dessa frågor berör också barn och unga i Svenskfinland. Därför lanserar SFV nu en tävling för att hitta lösningar på utmaningen.

SFV Start! efterlyser sociala innovationer och mångsidiga lösningar som tacklar ojämlikhet och hjälper barn och unga att utvecklas och utnyttja sin fulla potential att lära och utbilda sig, oberoende av bakgrund. Lösningarna kan handla till exempel om nya tjänster, nya modeller för skolor eller metoder som bygger på nya former av samarbeten mellan aktörer. Lösningarna kan med fördel förverkligas inom olika språkgrupper och länder.

SFV Start! är öppen för alla. Tävlingsbidragen lämnas in senast den 23 juni. De arbetsgrupper som går vidare i tävlingen deltar i ett accelerationsprogram hösten 2021 där de har möjlighet att vidareutveckla sina lösningar. Vinnaren utses i februari 2022 av SFV, som ger 100 000 euro till den vinnande arbetsgruppen för att förverkliga lösningen.


Tervetuloa SFV Start! -innovaatioita yhdenvertaiseen tulevaisuuteen -haastekilpailun avajaisiin

Ajankohta: 15. huhtikuuta 2021 klo 16:00, verkossa

SFV Start! -haastekilpailussa etsitään sosiaalisia innovaatioita, jotka auttavat lapsia ja nuoria menestymään elämässään taustasta huolimatta. Haemme monipuolisia uusia ratkaisuja eriarvoisuuden kitkemiseen, jotta kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus saavuttaa täysi oppimispotentiaalinsa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi koulujen uudet toimintamallit tai laaja-alaiseen yhteistyöhön perustuvat ratkaisut.

SFV Start! käynnistyy 15. huhtikuuta avajaistilaisuudella. Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleiksi oppimaan lisää koulutuksen eriarvoistumisesta ja teoista, joilla ongelma ratkaistaan.

Tilaisuudessa esitellään haastekilpailu, tuomaristo, hakuprosessi ja palkinto, joka on 100 000 euroa. Lisäksi kuullaan puheenvuoro Maryan Abdulkarimilta, joka on puhuja ja kirjoittaja, joka pohtii työssään sosiaaliseen oikeudemukaisuuteen ja vapauteen liittyviä teemoja. Hänen puheensa lisäksi kuulemme musiikkiesityksen.

Ilmoittaudu tilaisuuteen 13.4. mennessä!

Ilmoittaudu mukaaN!


 

Welcome to the launch of 
SFV Start! Challenge –  innovation for an equal future

Date and time: 15th of April 2021 at 16.00 EEST, online
 

SFV Start! Challenge seeks social innovations to help all children and young people thrive in their lives regardless of their background. We are looking for diverse new solutions that tackle inequalities so that everyone has a chance to reach their learning potential. These solutions could be, for instance, new services, school models and solutions based on new forms of cooperation between actors.

The challenge kicks off on 15th of April with a launch event. We warmly welcome you to learn more about the issue of growing inequality in learning and the solutions we are looking for to overcome it. We will hear a keynote presentation by Maryan Abdulkarim who is a speaker and a writer, who concentrates on questions of social justice and freedom, a musical performance and – most importantly – a presentation of the challenge, judges, application process and prize.

Sign up for the event by April 13th!

Sign up for the event