77812.jpg

SFV Start! ska ge alla jämlik start i livet

21.05.2021 kl. 10:15
Utbildning går ofta i arv, men måste det vara så? Med utmaningstävlingen SFV Start! vill SFV hitta nya lösningar för att ge alla en jämlik start i livet. Det kan vara allt från en app till ett samarbetsprojekt eller en ny pedagogisk metod. Vinnaren får 100 000 euro för att utveckla sin idé, och tanken är att skapa en långsiktig lösning.

Det är svårt att drömma om det man inte ser, även när det gäller yrkes­val. Statistiken visar att de flesta unga går i sina föräldrars fotspår – av de som tar en universitetsexamen i Finland i dag har 45 procent föräldrar med en mot­svarande utbildning, medan endast 4 procent har föräldrar med grundskole­utbildning. Med utmaningstävlingen SFV Start! vill Svenska folkskolans vänner hjälpa unga att trotsa statistiken, och ge alla en likvärdig chans att påverka sitt eget yrkesval och sin framtid.

– Det här är vårt sätt att göra en insats i en aktuell samhällsfråga. I stället för att bara dela ut bidrag till andra aktörer vill vi ta ett aktivt grepp och bidra till att få fram nya idéer. Vi hoppas att hela samhället vill vara med och brainstorma.

Det säger Niklas Wahlström som är sektoransvarig för utbildning på Svenska folkskolans vänner.

Han påpekar att det inte bara handlar om de ungas möjligheter att klara sig på den framtida arbetsmarknaden, utan också om deras och hela familjens välmående.

– Den finns en stark koppling mellan svaga framgångar i skolan, avbruten eller låg utbildning och en svag ställning i samhället, med risk för utanförskap och avsaknad av möjligheter att kunna påverka de egna omständigheterna.

Niklas Wahlström forograferad i huvudhallen på Järnvägsstationen i Helsingfors.

Nu finns en unik möjlighet att tänka i nya banor och skapa bestående samarbeten, säger Niklas Wahlström. 

Moroten – prispengarna på 100 000 euro – är han redo att dela ut till den som kommer på den bästa innovationen för att skapa en jämlik utbildning.

– Vi hoppas på brett spektrum av deltagare, från organisationer och företag till forskare och privatpersoner inom skolvärlden. Nu finns en unik möjlighet att tänka i nya banor och skapa bestående samarbeten.

Grunden till utmaningen finns i rapporten Ojämlikheten i Finland som publi­cerades hösten 2020 av Kalevi Sorsan Säätiö. Traditionellt sett har den sociala mobiliteten utvecklats med varje ny generation, men rapporten visar att utvecklingen i Finland har stannat av under det senaste decenniet, och rentav börjat avta. En orsak är att löneutvecklingen förändrats, i dag är det inte längre självklart att en högre utbildning automatiskt ger en bättre inkomst. En annan utmaning är att dagens unga inte alltid ser värdet av en utbildning. Nya yrken föds hela tiden, och många ser upp till bloggare, influencers och Youtubers som kanske bara gått ut grundskolan, men ändå lyckats bli framgångsrika.

– Men ju bättre utbildning du har, desto större är dina valmöjligheter. Och all forskning visar att den som själv kan påverka sitt liv mår bättre, säger Niklas Wahlström.

I det nuvarande regeringsprogrammet är målsättningen att varannan finländare ska ha en akademisk utbildning, men för SFV:s del handlar det i här fallet inte alltid om en hög utbildning, utan snarare om att hjälpa alla att hitta sin egen potential – och framför allt möjligheten att själv kunna välja. 

Arbetsmarknaden förändras. Faktorer som digitalisering och globalisering ökar behovet av högutbildad arbetskraft, sam­tidig som de som saknar utbildning har allt svårare att hitta jobb. Niklas Wahlström tror att nyckeln ligger i sam­spelet mellan hemmet och skolan, och i föräldrarnas inställning. Det finns i dag allt fler familjer där barnens skol­gång och utbildning inte alltid får det stöd som behövs. Det kan handla om invandrarfamiljer och socioekonomiskt svagare grupper, men också familjer med akademisk bakgrund där föräldrarna helt enkelt har så fullt upp att de inte hinner vara närvarande i sina barns var­dag.

– Nu är det dags att uppmärksamma det här i våra skolor. Vi måste bli bättre på att hitta och stöda de barn och unga som saknar omgivningens stöd och därför inte når upp till sin egen potential. Det här handlar inte bara om skolan, utan om en större samhällsfråga för att motverka ytterligare polarisering. Vi ska hjälpa föräldrarna att hjälpa sina barn. Skolan har en central roll, men lösningarna kan också tangera arbetsliv, hemmiljö eller fritid, och involvera studerande, lärare och föräldrar eller olika slags handledare och föreningsaktiva.

Hur ska man tänka om man vill delta i utmaningen?

Det viktigaste är enligt Niklas Wahlström att tänka brett och fördomsfritt. Man är ute efter nya former av samarbete, och långsiktiga lösningar som kan tillämpas också av andra. När juryn väljer ut fina­lis­terna kommer den i huvudsak att utgå från följande fyra kriterier: Påverkans­potential, nytänk, anpassnings­förmåga och genomförbarhet samt samskapande och pilotering.

Påverkanspotential handlar om lösningar som tacklar ojämlik­heten i möjligheterna att lära sig, och stöder barns och ungas möjligheter att uppnå sin egen potential i fråga om utbildningsgrad. Lösningen ska nå ut till en eller flera målgrupper och kunna tillämpas bland barn och unga i Svenskfinland.

Nytänk är lösningar som tar itu med problemet på ett nytt sätt och är bättre än redan existerande lösningar. Det kan till exempel handla om en ny kombination eller en tillämpning av en redan existe­rande lösning eller flera lösningar.

Anpassningsförmåga och genom­förbarhet betyder att lösningen ska vara relevant och kunna tillämpas i olika kontexter och miljöer i Finland. Det ska även finnas realistiska möjligheter att genomföra och skala upp lösningen i större sammanhang, och arbetsgruppen förväntas ha både erfarenhet, och färdig­heter att kunna förverkliga sin idé. Dess­utom ska lösningen kunna upp­rätthållas till en rimlig kostnad även efter att finansie­ringen är använd.

Samskapande och pilotering innebär att lösningen ska utvecklas, skapas och testas tillsammans med den relevanta målgruppen och åtminstone en finlands­svensk aktör, exempelvis en svensk­språkig läro­inrättning eller en tvåspråkig kommun.

– Vi har en utmaning som ska lösas, och nu är det upp till er att komma med idéer. Det kan vara allt från en teknisk tjänst eller produkt till en ny arbetsmetod eller ett sektoröverskridande sam­arbete. Det här är ett väldigt brett område, och alla idéer tas emot med öppna armar, säger Niklas Wahlström.

Den som har en idé kan ta kontakt med honom eller Helén Marton på Demos Helsinki, som står för de praktiska täv­lings­arrangemangen. Av dem kan du också få hjälp med att utveckla din idé eller att hitta en samarbetspartner. Täv­lings­bidragen ska lämnas in senast den 23 juni. 

start.sfv.fi