78162.jpg

Språkambassadörernas berättelser blir podd

18.06.2021 kl. 10:01
I vårens sista bidragsutdelning går 25 000 euro till Kansalliskielet ry - Nationalspråken rf som ger ut språkambassadörernas inspirerande berättelser i en podd. I webbartikeln kan du läsa vilka andra som fått bidrag.

Kielilähettiläät - Språkambassadörerna är ett nätverk bestående av människor som har en egen unik språkberättelse. Sedan april år 2019 har ambassadörerna inspirerat tusentals människor runtom i Finland med sina egna berättelser.

Målet med besöken är att väcka åhörarnas inre motivation för att lära sig språk och få dem att inse nyttan med språkkunskaper.

Nu får föreningen Kansalliskielet ry - Nationalspråken rf 25 000 euro för att göra poddavsnitt av de aktivaste finskspråkiga ambassadörernas berättelser. Avsnitten är en sorts fortsättning på Språkpodden, men med ett förnyat format. Dessa poddavsnitt kan till exempel användas i undervisningen. 

– Projektet har en stark koppling till SFV:s strategi att stärka det svenska i Finland. Dessutom är det i linje med ett av våra mål för utbildningen under nuvarande strategiperiod: att stärka intresset för att studera svenska bland finskspråkiga elever, säger Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV.

Projektet är pedagogiskt välmotiverat då det bygger på modellinlärning, det vill säga att använda modeller som målgruppen lätt kan relatera till. 

– Finskspråkiga unga personer som lärt sig svenska och har nytta av det i sitt arbetsliv eller i det privata fungerar som goda inspiratörer. Berättelserna kan med fördel användas inom andra ämnen än svenskundervisningen, till exempel inom studiehandledningen, säger Wahlström. 

 

Bildtext: Med hjälp av bidrag från SFV bandas nya avsnitt in för Språkpodden. Fokuset är finskspråkigas berättelser på svenska. Från vänster: Jaan Siitonen, projektledare för Språkambassadörerna och Miska Siilin, språkambassadör.


Ytterligare exempel ur sektorn Utbildning

Kyrkslätt kommun får 12 000 euro för utvecklandet av lösningsfokuserade arbetssätt för att stärka barns och ungdomars välmående. Projektet handlar om kompetensutveckling- och höjning, så kallad NEPSY-kompetens, för främst speciallärare och främjandet av samarbete mellan yrkesgrupper i skolan samt över stadiegränserna. Genom projektet främjas lika möjligheter att lära för elever med funktionsvariationer. 


Några exempel ur sektorn Fri bildning

Hur nå de hemmaboende äldre som är i behov av stöd? Den utmaningen försöker Korsholms vuxeninstitut åtgärda genom att utveckla digitala hemservicelösningar och bildningstjänster.  ALVAR-tjänsten innebär pedagogiskt innehåll till hemmaboende seniorer via surfplatta. Verksamheten utvecklas i samarbete med kommunens hemservice. SFV beviljar 10 000 euro för projektet.

Till restaurang Miljon kommer enbart barn gäster. Restaurang Miljon är dramaserie med lekfull nybörjarmatematik för 4–7 åringar. Produktionen är ett samarbete mellan Åbo universitet och förverkligas i samarbete med YLE och SVT. SFV ger 8 000 euro till satsningen. 

Färdigställandet av segeljakten Atlanta är på slutrakan. SFV har beviljat sammantlagt 30 000 euro till restaureringen. Genom satsningen har fler fått lära sig och fått insikt i hur man traditionellt bygger en däckad jakt av tidigt 1800-tals modell. Syftet är också att hålla gammalt hantverkskunnande vid liv. Den 24 juli sjösätts Atlanta genom ett direktsänt evenemang. 

Bild: Segeljakten Atlanta

Några exempel ur sektorn Kultur och bibliotek

Förlaget M får 10 000 för att öka produktionen av ljudböcker. Genom projektet breddas utbudet av finlandssvenska ljudböcker, det skapas större synlighet för både ny och äldre finlandssvensk litteratur samt nya målgrupper nås via ett växande digitalt medium. 

Yrkeshögskolan Novia får 8 000 euro för projektet Rotation. Rotation är ett musikaliskt workshop-paket för grundskolor i Svenskfinland. Idén är att musikstuderande presenterar olika musikgenrer för barn och ungdomar. En workshop byggs upp av teori och en praktiskt del, där eleverna "hands-on" får lära sig om den genre som presenteras.

Nordens Hus i Tammerfors får ett bidrag på 2 000 euro för att upprätthålla och utveckla den etablerade Luckan-verksamheten som förenar de finlandssvenska familjerna i staden. Huset är en gemensam samlingspunkt, ett svenskt rum, och är lättillgängligt för alla ålderskategorier. I Nordens Hus ordnar Luckan barnkulturevenemang, teaterföreställningar, verkstäder och sagostunder. Även program för ungdomar i åldern 10–17 år planeras i form av kurser och fritidklubbar.

Vallgrunds hem och skola förening får 500 euro för att förnya biblioteket på dagis. Genom att köpa in ny svenskspråkig littertatur främjas barnens vilja och lust att läsa. 
 

Se hela listan på beviljade bidrag våren 2021 här