81467.jpg

Principen om ansvarsfulla placeringar styr även SFV:s investeringar

30.03.2022 kl. 10:30
En förening som SFV har en förpliktelse till sina medlemmar och till sina syften att så bra som möjligt förvalta det kapital som donerats och förvärvats längs med åren. Men investeringar kan idag inte enbart göras med hög avkastning för ögonen – även ansvarsfullhet och hållbarhet måste tas i beaktande då man placerar.

Man kan gott hävda att SFV alltid placerat ansvarsfullt. För en förening som SFV är det förstås inte lämpligt att placera i dubiösa företags aktier, eller att syssla med rena börsspekulationer.

– Dagens placeringsverklighet handlar även om instrument som inte alltid är så lätta att överblicka, till exempel aktiefonder med varierande innehåll, berättar Magdalena Lönnroth, som sitter i SFV:s kapitalförvaltningsråd, och jobbar med ansvarsfulla placeringar på Kyrkans pensionsfond.
 

SFV fick klart godkänt i den ESG-analys som hösten 2021 gjordes gällande SFV:s placeringar, berättar Magdalena Lönnroth, medlem i SFV:s kapitalförvaltningsråd. 

Enligt Lönnroth handlar ansvarsfull placering om att ta in etik och hållbarhet som viktiga aspekter då man väljer placeringsobjekt.

– Förutom att man strävar till att säkerställa en bra avkastning, kontrollerar man alltså också placeringsriskerna, genom att ta med de så kallade ESG-aspekterna.

Förkortningen ESG (Environmental, Social and Governance) var på tapeten förra hösten då Europeiska unionen började debattera kriterierna för vad som klimatmässigt kan karakteriseras som hållbart, så kallad grön taxonomi (Green Taxonomy). Det handlar om ett bredare lagstiftningspaket hos EU, där den gröna taxonomin bara är en del. 

Det finns inte alltid konsensus kring hur man till exempel ska beräkna kolavtrycket gällande för Finland viktiga frågor, som skogsbruket, eller för lantbruket i våra nordliga förhållanden. Då paketet blir klart förväntas EU:s nya kriterier och anknytande lagstiftning stöda ansvarsfull placeringsverksamhet.

– Kort och gott handlar ESG om att granska alla placeringar med utgångspunkt i miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed, och på så sätt bygga en bättre insikt i hur ett bolag och dess verksamhet styrs på ett hållbart sätt.

Kort och gott handlar ESG om att granska alla placeringar med utgångspunkt i miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed.

SFV fick godkänt

Nordea Private Banking gjorde på SFV:s uppdrag hösten 2021 en placeringsanalys där även ESG fanns med som en komponent. Analysens ESG-del baserade sig på ESG-kriterier från tre oberoende parter som hör till de ledande leverantörerna av ESG-data.

– SFV fick klart godkänt, berättar Magdalena Lönnroth. SFV placerar sig tio procent högre än jämförelseindexet med ratingen AA (AAA är bäst, CCC sämst). Det betyder att SFV:s placeringsportfölj har en klar övervikt i bolag med ratingen AAA. Placeringarna i bolag med lägre rating är mycket få. 

SFV gör inte heller direkta placeringar i bolag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av vapen eller annat krigsmaterial, vuxenunderhållning, hasardspel, alkohol eller tobaksprodukter, vilket syns tydligt i resultaten jämfört med jämförelseindexet.

– I placeringsanalysen ingick också en separat klimatanalys. Placeringsportföljens koldioxidavtryck är i linje med jämförelseindexet, och det är värt att notera att hälften av portföljens utsläpp kommer från aktieinnehaven i UPM och Fortum. Båda bolagen är ändå aktiva i klimatfrågor och deras koldioxidavtryck ligger i linje med klimatavtalet från Paris.


Artikeln ingick i SFV-magasinet 2-22