82436.jpg

Fakta om Liljefors stiftelse

06.06.2022 kl. 11:39
Stiftelsens stadgar stipulerar att förvaltningen ska skötas av SFV, Stiftelsen Blindgården och Folkhälsan.

Maria, Tyra, Margit, Emil Bernhard och Leo Bernhard Liljefors' stiftelse sr grundades 1991, i enlighet med Leo Bernhard Liljefors testamente från 1979. Stadgarnas syftesparagrafer säger:

Stiftelsens ändamål är att i konservativ anda stöda rent svenska ändamål av kulturell, social och medicinsk inriktning. Sitt ändamål förverkligar stiftelsen genom stöd till privat svenskspråkig undervisning, åldringsvård och sådan hälsovård, som har till syfte att förebygga cancer-, hjärt- och lungsjukdomar.

SFV har med sin administrativa personal kostnadsfritt skött om stiftelsens praktiska och formella angelägenheter som förvaltning, bokföring och redovisning. 

Stiftelsens styrelse- eller förvaltningsrådsmedlemmar lyfter inga arvoden.

Direktavkastningen på stiftelsens förmögenhet var cirka 14 000 euro år 2021. Stiftelsens administrationskostnader, cirka 2 000 euro, bestod av revisorsfakturan samt bank- och myndighetskostnader.

Stadgarna säger inget i detalj om hur avkastningen ska delas ut, till exempel om utdelningen ska ske på basen av ansökningar. Stadgarna stipulerar endast att ”stiftelsens medel skall placeras på ett betryggande och inkomstbringande sätt”, och att styrelsen årligen ska ställa de utdelningsbara medlen till delegationens (enligt den senaste stiftelselagen förvaltningsrådets) förfogande.

Den Liljeforska stiftelsens förvaltningsråd ska enligt stadgarna bestå av samma personer som vid varje given tidpunkt är medlemmar i SFV:s styrelse. Stiftelsens förvaltning ska enligt stadgarna skötas av en styrelse bestående av tre personer, som ska utses av styrelserna för Svenska folkskolans vänner rf, Stiftelsen Svenska Blindgården sr och Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf.

Siftelsen delar årligen ut 60–70 procent av direktavkastningen. År 2021 delade stiftelsen ut tre bidrag på 2 600 euro var. Mottagarna var Stiftelsen Svenska Blindgården sr (för syftet åldringsvård som nämns i stadgarna), Samfundet Folkhälsan (för syftet hälsovård) och Svenska folkskolans vänner rf (för syftet utbildning).

Bidraget som SFV får från Liljefors stiftelse delas ut i sin helhet genom SFV:s allmänna bidragsutdelning. SFV beviljar på ansökan finansiella bidrag enligt de syften som nämns i föreningens stadgar och enligt den strategi styrelsen valt. Man kan söka bidrag när som helst under året. Läs mer.

SFV:s bidragsutdelning redovisas öppet och i detalj på sfv.fi/redovisning.

SFV:s bidragsutdelning

Läs om stiftelser som administreras av SFV här