83438.jpg

Innovationstävlingen SFV Start! efterlyser lösningar som motverkar utanförskap

29.09.2022 kl. 07:43
Var fjärde ung känner sig ensam. Utanförskap och ofrivillig ensamhet är enligt forskning de faktorer som starkast förutsäger psykisk ohälsa senare i livet. Utanförskap är därför ett allvarligt hot mot ungas välbefinnande och framtid. Innovationstävlingen SFV Start! efterlyser sociala innovationer och mångsidiga lösningar som motverkar utanförskap bland barn och unga i åldern 6–16. Tävlingen ordnas av Folkhälsan och SFV.

– SFV har med SFV Start!-tävlingen tagit fram ett intressant koncept för att få fram nya lösningar på relevanta frågor. Målet med årets innovationstävling, att minska utanförskap bland barn och unga, är något som både Folkhälsan och SFV ser strategiskt viktigt för en bra framtid för det svenska Finland, säger Georg Henrik Wrede, vd på Samfundet Folkhälsan.

Upplevelsen av ensamhet och utanförskap hos barn och unga har ökat under det senaste decenniet. Bakomliggande orsaker är bland annat socioekonomiska skillnader mellan grupper i samhället och brist på kännedom om och åtgärder mot utanförskap i daghem, skolor och organisationer. 

Ofrivillig ensamhet och upplevelse av utanförskap förekommer både hos flickor och pojkar, och tar sig olika uttryck. Ensamma barn har ofta dålig självkänsla. Deras socioemotionella färdigheter utvecklas sämre, motivationen att lära sig kan vara lägre och de lider oftare av psykosomatiska problem. Dessutom ställer de sig ofta själva utanför sociala sammanhang. 

– Att motverka ensamhet och utanförskap är ett sätt att stärka barns och ungas välbefinnande och jämlika möjligheter till en god framtid. Genom årets tävling vill vi hitta lösningar som säkerställer att barn och unga har minst en gemenskap där de känner sig sedda, accepterade och värdefulla. Dessutom finns det en stark koppling mellan välbefinnande och framsteg i lärande, säger Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV.


SFV Start! – vad är det?


SFV Start! är en innovationstävling. Syftet med årets tävling är att hitta nyskapande och verkningsfulla lösningar som motverkar utanförskap och ofrivillig ensamhet bland barn och unga i åldern 6–16. Målet är att barn och unga har god mental hälsa, känner sig trygga, hörda och sedda samt ser sin betydelse i ett sammanhang.

SFV och Folkhälsan välkomnar idéer av och lösningar av alla slag: från nya arbetssätt och metoder till lösningar som bygger på mångsidiga samarbeten. Lösningarna kan tangera olika livsområden och arenor, såsom daghem, skola, hemmiljö eller hobbyverksamhet och fritid. Lösningarna kan nå ut till en eller flera relevanta aktörer som exempelvis lärare, vårdnadshavare, organisationer, föreningar och företag. 

Den totala prissumman är 120 000 euro. Vinnarlaget får 60 000 euro och två andra lag 30 000 euro för att vidareutveckla och förverkliga sina idéer.

Tävlingens huvudspråk är svenska. Lösningsförslag kan lämnas in också på finska eller engelska. 


Vem kan delta?


SFV Start! är öppen för alla. Deltagarna ska forma lag med minst tre medlemmar eller aktörer. Det finns ingen övre gräns för lagets storlek. Lagmedlemmarna kan vara organisationer eller fysiska personer. 

Tävlingen startar 12.10 med en digital lansering kl. 15–16. Lagen kan sända in lösningsförslag till och med 2.12.2022 klockan 23.59. Finalen är i maj 2023.


Tävlingens webbsida: start.sfv.fi
 
--
Mer information: 
Niklas Wahlström, sektoransvarig för utbildning, SFV
Tfn 050 548 2100
niklas.wahlstrom@sfv.fi

Eva-Maria Nystén, projektledare, Folkhälsan
Tfn 040 503 0876 
eva-maria.nysten@folkhalsan.fi


PRESSMEDDELANDE, Helsingfors den 29 september 2022. Får fritt publiceras.