84355.jpg

Gott samarbete förenar gymnasier i östra Finland

16.12.2022 kl. 06:48
Nätverket SiBoLoKo har inlett ett fruktbart samarbete kring flerformsundervisningen. Tongångarna är positiva och som bäst utvecklar man tutorverksamheten med stöd av SFV.

Text: Camilla Lindberg • Bild: Frida Lönnroos

Ute i glesbygden finns det många små finlands­sven­ska gymnasier. Ett av dem är Kotka Svenska Sam­skola med cirka 30 elever i gymnasiet. I närheten finns även gymnasierna i Sibbo som har cirka 150 studerande och Lovisa med cirka 100 studerande.

– För små gymnasier kan det vara utmanande att förverkliga de fördjupade kurserna och få ihop en grupp. Ibland kan det vara endast en eller två som anmäler intresse för ett ämne, säger Anders Nordström som är rektor för Lovisa Gymnasium.

För att råda bot på problematiken har de här gymnasierna startat ett treårigt samarbetsprojekt för att utveckla flerformsundervisningen. I samma nätverk ingår också Borgå Gymnasium med cirka 300 elever.
Nätverket kallar sig SiBoLoKo och ingår sedan tidigare i GNet, ett ännu större nätverk av gymnasier.
Det nya samarbetet går i korthet ut på att skolornas studerande ges möjlighet att delta i gemensamma kurser som ordnas över nätet.  
– Läraren är alltid på distans, eftersom hybridundervisning blir för krävande. Däremot kan alla studerande välja om de vill studera hemifrån eller sitta ensamma eller tillsammans i skolan, säger Anders Nordström.
Varje torsdag träffas studerandena och läraren över nätet under en nittio minuter lång lektion. Resten är själv­studier.
Under de senaste två läsåren har man använt det nya systemet inom geografi, franska, historia, filosofi och programmering.
– På det här sättet försöker vi undvika att man sitter och gör ungefär samma saker i alla skolor, men på varsitt håll. Men det handlar inte enbart om sam­arbete kring administrationen, utan framförallt vill vi utveckla det pedagogiska, säger Nordström.
Med hjälp av stöd från SFV har skolorna utvecklat en form av tutorverksamhet. I varje skola finns nu en utsedd person som fungerar i den rollen.
– Min uppgift är att koordinera verk­samheten på den egna skolan och hjälpa studerande med det praktiska. Jag hjälper också lärarna med planeringen, säger Nina Sund från Kotka Svenska Samskola.
Nina Sund har fungerat som tutor för sin skola, men samtidigt har hon också varit lärare i en nätkurs i geografi. Hennes erfarenhet är att det hittills varit lärarna som behövt mest stöd. De flesta studerande har klarat av utmaningarna förvånansvärt väl, inklusive den tekniska biten.
– Jag tycker att det här är ett bra koncept. Det är roligt att undervisa online och positivt att få utveckla helt nya uppgiftstyper som den här undervisningen kräver, säger hon.
Hela projektet är en typ av pilotprojekt där man genom försök och misstag ska ta fram ny kunskap som man sedan förädlar.
– Vi tutorlärare samlar in information om projektet både från studerande och lärare som undervisat i de här flerformskurserna, säger Nina Sund.


En upptäckt som både Nina Sund och rektorn Anders Nordström lyfter fram, är att det verkar löna sig att låta kursen löpa över två perioder, i stället för över en. På det sättet kan man minska andelen självstudier och ha fler gemen­samma träffar över nätet.


Madicken Lund från Lovisa Gymnasium har deltagit i en distanskurs i geografi och är hittills nöjd med sina studier.
– Det är spännande och intressant. Efterhand blir man mera bekväm med att ställa frågor över nätet. Jag var först orolig för att allt skulle kännas stelt, men det känns nästan som att sitta i klassrummet, säger hon.
Enligt rektorn Anders Nordström är den huvudsakliga målsättningen att samarbetet ska vara till nytta för alla studerande.
– Men det här samarbetet är också positivt för de lärare som annars jobbar väldigt ensamma med sitt eget ämne.
Anders Nordström ger en eloge till Borgå Gymnasium. Det är den skola i SiBoLoKo-nätverket som på grund av sin storlek kanske haft minst nytta av samarbetet.
– De har varit stöttande och förstående och haft en bra inställning även om de inte alltid gynnats själva.
Niklas Wahlström som är sektor­ansvarig för utbildningsfrågorna vid SFV lyfter fram begreppet ”jämlik ut­bild­ning”.
– I vår strategi ingår att jobba för den målsättningen. Det kan till exempel innebära att man ska ha samma möjligheter att få bra undervisning, oberoende om man går i Lovisa Gymnasium eller i ett stort gymnasium i storstadsregionen. Därför har vi valt att stöda det här projektet.
Enligt Niklas Wahlström är också avståndet mellan hem och skola en jäm­likhets­fråga. Han tror att den här typen av lösningar kan bli allt vanligare i Finland då flyttrörelsen försvagar skolornas elev­underlag i vissa regioner.
– Flerformsundervisningen kan bromsa nedstängningen av skolor på både grundläggande nivå och andra stadiet. Den kan stärka möjligheterna att bevara många skolor och trygga ett rimligt av­stånd mellan hem och skola.

Flerformstudier • Med hjälp av vännerna

SFV:s mål: Jämlik utbildning
Beviljat ändamål: För utvecklandet av samarbete och gemensamma flerformsstudier i ämnen och moduler
med få studerande.
Bidragsmottagare: Lovisa gymnasium i samarbete med Borgå gymnasium, Kotka svenska samskola och Sibbo gymnasium.
Beviljat belopp: 36 960 euro
Tidsperiod: 1.8.2021–31.7.2023
Förväntat resultat: Ökat kunnande i hybridlösningar för undervisning samt intensifierat samarbete.