Högre kunskaper, samhällsengagemang och ökade färdigheter med hjälp av SFV:s bidrag

 

Projekten som SFV stödde åren 2019–2021 resulterade i högre kunskaper, ökade färdigheter, högre välbefinnande och större samhällsengagemang. För merparten av bidragsmottagarna var SFV:s bidrag avgörande för förverkligandet av projektet.

Grafik som visar en del av undersökningsresultaten, redovisade i texten

I maj 2022 lät SFV göra en enkätundersökning om effekten av SFV:s verksamhet och bidrag åren 2019–2021. Trots att SFV är en förhållandevis liten aktör, har verksamheten och bidragen stor effekt. Genomslagskraften mättes för andra gången i en undersökning utförd av Aula Research. Enkätundersökningen riktades till SFV:s bidragsmottagare och, denna gång, även till intressenter.

Intresset för undersökningen var stort och synliggjorde ett starkt engagemang genom ett högt deltagande – sammanlagt 25 procent svarade på enkäten (totalt 653 respondenter: 485 intressenter och 168 bidragsmottagare).

SFV satsar rätt
SFV utgår i sin verksamhet från tydliga strategiska målsättning och visioner för varje sektor, baserade på forskning och fakta.

En överväldigande majoritet, 91 procent av respondenterna gav ett positiv omdöme om de strategiska målen – SFV riktar sina resurser och sin verksamhet på de rätta behoven och utmaningarna i samhället.

SFV:s bidrag landar ofta i projekt vars målgrupp är barn och unga. Det gäller främst projekt inom utbildningen, men också inom fria bildningen. Inom sektorn Kultur och bibliotek är målgrupperna mer diversifierade.

Förändringar på individ- och samhällsnivå
SFV:s mål är att bidragen skapar samhällelig nytta och ett påvisat mervärde för mottagarna – att en förändring till det bättre har skett.

Enkätundersökningen visar att SFV:s bidrag resulterade på individnivå i högre kunskaper och ökade färdigheter inom alla sektorer – inom utbildningen hos hela 83 %. Inom sektorerna Kultur och bibliotek och Fria bildningen ökade deltagarnas välbefinnande, och förändringar av attityder skedde. Samhällsengagemanget ökade allra mest inom fria bildningen.

På samhällsnivå har tack vare SFV-bidragen bland annat

  • fler fått ta del av bildning, meningsfull verksamhet och upplevt en ökad delaktighet i samhället
  • organisationers förutsättningar att bedriva verksamhet på svenska förbättrats
  • samarbeten över språk- och kulturgränser främjats
  • insatser för ett starkt skolspråk och kompetens i mulitilitteracitet ökat
  • fler unika upplevelser för kulturkonsumenten skapats.

De drivande krafterna, personerna, bakom projekten som SFV understöder är ofta få – teamen består i genomsnitt av två till tio personer. Projektens aktiviteter nådde sammanlagt 218 212 personer, en siffra som mångdubblas om vi ser till dem som nåddes indirekt.

För 30 procent av projekten var SFV-finansieringen helt avgörande för förverkligandet. Inom utbildningssektorn ansågs SFV:s bidrag vara särskilt central – bidragen spelade en avgörande roll för nästan 70 procent av projekten.

”Tack för samarbetet, SFV!”
SFV vill vara en plattform och en kontaktyta till det svenska i Finland genom sin verksamhet och de regionala lokalerna. Bidragsmottagarna och samarbetsparterna är även viktiga kugghjul i detta arbete.

Sammanlagt 96 procent av de tillfrågade – intressenter och bidragsmottagare – är nöjda eller mycket nöjda med samarbetet med SFV. Dessutom vill 65 procent att SFV ska öka samarbetet med lokala aktörer, främst med skolor och aktörer inom utbildning, men också med föreningar. I de öppna svaren syns även ett stöd för ökat nordiskt samarbete.

Utrymme för utveckling
Sammanlagt 81 procent av de som beviljats bidrag under tiden 2019–2021 har tidigare fått bidrag av SFV. Det här är en ökning från undersökningen år 2020 där motsvarande siffra var 71 procent. Det är främst aktörer i samarbete SFV:s studiecentral, det vill säga föreningar och förbund, som söker kursbidrag år efter år. Inom fria bildningen finns det däremot många nya bidragsmottagare – sammanlagt 36 procent beviljades bidrag för första gången.

Enkäten visade också att det finns plats för utveckling av projektens egna utvärderingar – information som både projekten själva och SFV skulle ha nytta av i framtiden.

Hur kan SFV nå ut och locka nya aktörer att ansöka om bidrag? Vilka nya samarbetspartner kan vi hitta som vill verka för samma målsättningar? Hur kan vi bidra med sakkunskap och konkreta verktyg när det gäller projektutvärdering? Det är frågor SFV fortsätter att fundera på.