77445.jpg

SFV höll årsmöte – styrelsens sammansättning oförändrad

28.04.2021 kl. 12:07
Under Svenska folkskolans vänners årsmöte återvaldes styrelseledamöterna Wivan Nygård-Fagerudd, Joakim Bonns och Pia Widén.

Svenska folkskolans vänner rf höll årsmöte den 28 april kl. 14 på föreningens kansli på Annegatan 12 A 24 i Helsingfors. Merparten av årsmötesdeltagarna deltog via nätet på grund av pandemiläget. 

I tur att avgå var ordförande, musikmagister Wivan Nygård-Fagerudd samt styrelseledamöterna filosofie magister Joakim Bonns och filosofie magister Pia Widén. Samtliga ställde upp för omval och omvaldes.

Övriga ledamöter i SFV:s styrelse är juris magister Jan-Erik Stenman, akademidirektör Heidi Backman, filosofie doktor Fredrik Hertzberg, doktor i musik Tomas Järvinen, filosofie doktor Åsa Lindberg, direktör Gun Oker-Blom och filosofie magister Pia Widén.

Föreningens valberedningsorgan består av tre medlemmar och representerar föreningens medlemmar. Valberedningsorganet utses av föreningens årsmöte. 

Årmötet valde nya medlemmar till valberedningorganet för perioden 2021−2023. De nya medlemmarna är Astrid Thors, Ulla Achrén och Kjell Herberts. Medlemmarna i valberedningsorganet erhåller samma mötesarvode per protokollfört möte som föreningens styrelsemedlemmar.

Årsmötet fastställde nya styrelse- och mötesarvoden, som senast justerades år 2015. Årsarvodet för ordförande höjdes från 18 000 euro till 19 000 euro. Årsarvodet för vice ordförande höjdes från 9 000 euro till 9 500 euro. Mötesarvodet för styrelsens medlemmar höjdes från 225 euro till 250 euro. 

År 2020 stärkte SFV den svenskspråkiga utbildningen och bildningen 

SFV är en förening som sedan 1882 främjar utbildning, kultur och fri bildning på svenska i Finland. SFV arbetar för syftet i samarbete med bidragsmottagare och samarbetspartner, men också genom egen verksamhet. 

År 2021 delade föreningen ut sammanlagt 1,9 miljoner euro i bidrag, pris och stipendier. I denna summa ingår även förmedlade statsbidrag på 251 600 euro. 

Utdelningen indelad i SFV:s sektorer var

  • Kultur och bibliotek 345 800 euro (18,4 %)
  • Fri bildning 798 700 euro (42,5 %)
  • Utbildning 735 500 euro (39,1 %).

Bland de större bidragen kan nämnas bidraget till Finlands svenska tankesmedja Magma rf på 110 000 euro, Svenska studiefonden på 100 000 euro, KSF Media/HBL Junior på 68 000 euro, Läromedelsgruppen på 60 000 euro och Finlands svenska Marthaförbund rf på 50 000 euro.

Se hela utdelningen 2020

SFV:s verksamhet, även bidragsutdelningen, genomsyrades av ett forskningsbaserat tillvägagångssätt med fokus på effekt och genomslagskraft. Föreningen har vinnlagt sig om att utvärdera och mäta effekterna av verksamheten och bidragsutdelningen, samt att basera verksamheten på forskning och fakta, samt i dialog med sakkunniga. 

SFV:s verksamhetsberättelse och bokslut 2020