86242.jpg

Så här såg beslutsprocessen ut

08.05.2023 kl. 13:48
Med anledning av en artikel på svenska.yle.fi, publicerad 8.5.2023, och en insändare i Hbl 16.5.2023 vill vi tydliggöra hur SFV:s beslutsprocess om att ta emot Blindskolföreningens förmögenhet gick till. 

Ett beslut av det här slaget aldrig är en fråga som avgörs på tjänstemannanivå, eller endast mellan två personer.  

Beslutet att lägga ner Blindskolföreningen och överföra förmögenheten var en fråga för Blindskolföreningens styrelse, och slutligen för Blindskolföreningens årsmöte.  

Inledande kontakt med SFV togs från Blindskolföreningen hösten 2022, och Blindskolföreningens styrelse besökte sedan SFV:s kansli där kanslichef Johan Aura redogjorde för SFV:s verksamhet, syfte och arbetsmetoder. Efter detta besök meddelade Blindskolföreningen  SFV att föreningen har för avsikt att föreslå för sitt årsmöte att efter en nedläggning av verksamheten överföra föreningens förmögenhet till SFV. Detta förutsatt att SFV grundar en fond med syfte som motsvarar samma syfte Blindskolföreningen haft.  

Därefter involverades SFV:s arbetsutskott och styrelse, som grundligt diskuterade förutsättningarna för att ta emot uppdraget och förmögenheten. SFV:s styrelse fattade sedan slutligen beslut i november om att ett mottagande är möjligt, förutsatt att Blindskolföreningens årsmöte så besluter.  

Via den nya fonden kommer SFV att fortsättningsvis jobba för en jämlik utbildning på svenska i Finland där även personer med synnedsättning är inkluderade. En dialog med den statliga Valteriskolan Skilla och med Förbundet Finlands Svenska Synskadade har redan inletts. Redan nu kan man ansöka om bidrag för utvecklingsprojekt som ökar tillgängligheten och utbildningstjänsterna för elever och studerande med synnedsättning. SFV:s system för bidragsansökningar är öppet året runt.

SFV grundar sin verksamhet och bidragsgivning på omvärldsanalyser, påvisade behov och forskning. Den senaste verksamhetsutvärderingen (Aula, 2022) visar att SFV lyckas fånga upp aktuella samhällsutmaningar inom ramen för syftesparagraferna. Regelbundna ekonomiska utvärderingar visar att SFV:s förvaltning är välskött. 

Läs pressmeddelandet om donationen här